DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Ogłoszenia / W mediach W

[GGM nr 4/2020] Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

W sąsiedniej gminie wiele kontrowersji wywołała podwyżka cen za wywóz śmieci. W naszej gminie podwyżki nie ma, ceny mogą być nawet ciut niższe dzięki deklaracji kompostowania odpadów. Niestety nie wszystko jest piękne – w nowym roku śmieci muszą być odbierane co dwa tygodnie, jednak nie udało się zsynchronizować grafików tegorocznych z tymi z 2019 i niektórzy mieszkańcy muszą czekać na odbiór 3, a nieraz 4 tygodnie. Urząd na portalu facebookowym tłumaczy, że śmieci można oddać w czarnych workach lub nawet – po uzgodnieniu terminu – odwieźć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gaju.

Zachęcamy do lektury artykułu z „Głosu Gminy Mogilany” – nr 4/2020 (październik – grudzień 2020).


Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Od 1 stycznia 2021 roku właściciele budynków jednorodzinnych będą mogli otrzymać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Wysokość zwolnienia wynosi 1 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy posiadać/założyć kompostownik, a następnie zadeklarować to w Urzędzie Gminy Mogilany. Wówczas urzędnik wyliczy należną ulgę (nowy druk deklaracji dostępny na stronie www.mogilany. pl). Z ulgi mogą skorzystać jedynie mieszkańcy domów
jednorodzinnych. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku bioodpadów nie będzie można oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ani wystawiać ich w workach. Pracownicy urzędu będą ponadto upoważnieni do kontrolowania, czy wnioskodawcy faktycznie
posiadają kompostowniki.

Jeżeli właściciel nieruchomości:
– nie posiada kompostownika przydomowego,
– nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
– lub uniemożliwia burmistrzowi/wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin kompostownika utraci on prawo do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzone zostanie nadużycie. Możliwość ponownego skorzystania ze zwolnienia nastąpi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia decyzji do utraty tego prawa.

WAŻNE ZMIANY OD STYCZNIA 2021 ROKU:

  • obowiązuje nowy wzór deklaracji (dotyczy tych mieszkańców, którzy w styczniu składają deklarację po raz pierwszy, przedkładają korektę bądź zobowiązują się do kompostowania odpadów bio) w związku ze zmianą liczby osób zamieszkałych na nieruchomości,
  • istnieje możliwość składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma ePuap),
  • zmianie ulega częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej, które będą odbierane co dwa tygodnie, a nie jak to było do tej pory dwa razy w miesiącu, w okresie od kwietnia do października bioodpady są odbierane co dwa tygodnie (zabudowa jednorodzinna), a w pozostałych miesiącach – raz w miesiącu,
    w zabudowie wielorodzinnej (wspólnoty mieszkaniowe) odbiór odpadów zmieszanych i bioodpadów odbywa się raz w tygodniu,
  • istnieje możliwość oddania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (w przypadku Gminy Mogilany – PSZOK, Gaj, ul. Zadziele 43) odzieży i tekstyliów a także odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, w szczególności igieł i strzykawek.
  • Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych pozostaje
    bez zmian dla wszystkich – 1x w miesiącu.

KONTROLA DEKLARAC JI ŚMIECIOWYCH

Apelujemy do właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, u których nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych (narodziny dziecka, powrót z zagranicy itp.), aby sami zgłaszali się do Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych proszeni są o składanie aktualnych oświadczeń o liczbie osób zamieszkałych do zarządców wspólnot mieszkaniowych.

Wójt Gminy Mogilany informuje, że pracownicy zajmujący się gospodarką odpadami prowadzą wzmożoną weryfikację złożonych deklaracji. Przeprowadzanie kontroli jest uwarunkowane brakiem chęci do podnoszenia stawek za odbiór odpadów i uniknięcie sytuacji, w której za osoby nieujęte w deklaracji muszą zapłacić sąsiedzi.

Weryfikacja prowadzona jest w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł (m.in. dokumenty meldunkowe, zużycie wody, wywiad środowiskowy i inne). Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych.

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zachęcamy do lektury: GGM nr 4/2020

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close