You are here
Home >

Zgodnie z §18. Statutu władzami Stowarzyszenia są Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna. 

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

Zarząd:

 • Grzegorz Nędza, prezes stowarzyszenia
 • Anna Bularz, sekretarz
 • Marek Tomkiewicz, skarbnik

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. wybór spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członków Zarządu,
 2. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 3. uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. występowanie z wnioskami o dotację,
 6. ustalanie zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 8. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
 9. zwoływanie Walnego Zebrania,
 10. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia,
 11. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 12. w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;
 13. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu zgodnie z § 32. ,
 14. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,
 15. uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
 16. zatrudnianie pracowników.
  zgodnie z §24. Statutu

Komisja Rewizyjna:

 • Krystyna Moskwa-Wolny, przewodniczący,
 • Wiesław Klimas, członek komisji
 • Tomasz Gumółka, członek komisji

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej 1 raz w roku działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
  zgodnie z §28. Statutu

Walne Zebranie Członków:

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych,
 4. uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
 5. uchwalanie regulaminów pracy Walnego Zebrania Członków, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 7. udzielenie absolutorium Zarządowi,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 10. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 11. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących Stowarzyszenia.
  / zgodnie z §22. Statutu

Top

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close