You are here
Home >

Stowarzyszenie  Dla Naszej Gminy Mogilany”   powstało 24 kwietnia 2017 roku – wtedy to odbyło zebranie założycielskie. 12 maja 2017 roku stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Czytaj więcej:
Gmina Mogilany jest naszą wspólną „małą ojczyzną”


Stowarzyszenie  Dla Naszej Gminy Mogilany” 

Adres: św. Bartłomieja apostoła 24, 32-031 Mogilany

Numer KRS: 0000677446
REGON: 367281552
NIP: 9442255121

Nr konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001


WŁADZE STOWARZYSZENIA
kliknij tutaj


CELE I FORMY DZIAŁANIA
za statutem stowarzyszenia

§ 8.
Celem Stowarzyszenia są zadania publiczne obejmujące działania w zakresie:
1. wspierania zrównoważonego rozwoju Gminy Mogilany, polegającego na integracji ładu środowiskowego, społecznego, gospodarczego i przestrzennego,
2. wspierania demokracji oraz aktywności mieszkańców i budowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
3. ochrony interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego,
4. promocji obszaru i instytucji oraz jednostek gospodarczych działających lokalnie,
5. działań na rzecz ochrony środowiska, propagowania inicjatyw i rozwiązań ekologicznych,
6. kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa regionalnego,
7. wsparcia mieszkańców, w tym szczególnie dzieci, młodzieży i seniorów;
8. działań na rzecz nauki, oświaty i wychowania;
9. upowszechniania zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku mieszkańców, kultury fizycznej i sportu,
10. ochrony i promocji zdrowia, wspierania krwiodawstwa i pierwszej pomocy,
11. integracji społecznej, wspierania osób potrzebujących oraz zagrożonych uzależnieniami i patologiami społecznymi,
12. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
13. działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności,
14. działalności charytatywnej.
§ 9.
Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk.
§ 10.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
2. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,
3. współdziałanie z władzami i instytucjami samorządowymi, państwowymi oraz sektorem gospodarczym i organizacjami w kraju i za granicą,
4. działalność informacyjną, promocyjną, i wydawniczą służącą realizacji celów statutowych;
5. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej,
6. rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań związanych z celami statutowymi,
7. doradztwo i pomoc organizacyjną lub rzeczową dla członków oraz innych podmiotów współpracujących w realizacji celów statutowych,
8. działalność oświatową i kulturalną,
9. pozyskiwanie funduszy unijnych oraz innych funduszy zewnętrznych przeznaczonych na realizację celów statutowych,
10. organizację imprez i zbiórek charytatywnych w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową.

Top

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close