DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

Wielkie inwestycje i wielkie pieniądze!

ZBIGNIEW STASZCZAK

Projekt budżetu na rok 2018 przygotowany przez wójta Piotra Piotrowskiego

Gmina Mogilany stara się nadrobić zaległości. W ciągu 3 ostatnich lat Wójt Piotrowski wybudował 11 kilometrów kanalizacji, 15 kilometrów oświetlenia, 11 kilometrów nowych asfaltowych dróg, 2,3 kilometra chodników. Zainwestowano również w edukację. Powstało przedszkole w Konarach, nowa kuchnia w przedszkolu w Libertowie. Wykonano niezbędne remonty w szkołach. Dla poprawy bezpieczeństwa zakupiono 2 samochody strażackie dla OSP Buków i Mogilany oraz gmina dołożyła się także do zakupy radiowozu dla Policji. To tylko część inwestycji, które zostały zrealizowane.

Mimo zrealizowanych tak wielu inwestycji, potrzeby są dalej ogromne. Dlatego w przyszłym roku w gminie będą realizowane duże inwestycje. Będzie budowana kanalizacja, drogi, wodociągi, chodniki, zbiornik wodny. Wyremontowane zostaną szkoły.

Wójt Piotrowski ciągle powtarza, że „musimy teraz wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy z Unii Europejskiej, bo nikt nam nie zagwarantuje, że po roku 2020 r. (nowy unijny budżet), będą unijne pieniądze na kanalizację, drogi czy ochronę środowiska”.

Inwestycje za unijne pieniądze

W tej chwili rozpoczęła się budowa kanalizacji w Gaju i Lusinie. Wybudowanych zostanie 7,7 kilometrów kanalizacji. Wykonanych zostanie również między 4 a 5 km nakładek asfaltowych. Prace te będą kosztować 8,1 miliona zł, z czego na tę inwestycję Wójt pozyskał pieniądze unijne w wysokości 3 miliony 212 tysięcy. Tych 3,2 mln zł gmina nie będzie musiała zwracać. Szerzej o tej inwestycji piszemy w innym artykule.

Prawdopodobnie w przyszłym roku rozpocznie się budowa kanalizacji Mogilany Wschód. Jeśli ruszą prace, to powstanie ponad 12,5 kilometra kanalizacji za kwotę 9,4 miliona zł z czego około 3,4 miliona zł mają stanowić pieniądze unijne, czyli bezzwrotne. Kanalizacja planowana jest w następujących ulicach: Świątnicka, Działy, Krótka, Leszczynowa, Cegielniana, Leśna, Górska, Markoszów, Klonowa, Brzozowa, Akacjowa  i Jaworowa. Nakładki asfaltowe to 2411 m kw.

Jeśli gmina otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych, to planowana jest również budowa kanalizacji we Włosani. Kanalizacja objęłaby rejon od ul. Lipowej w stronę ul. Świątnickiej, ul. Królowej Polski, Zielony Stok, Wspólną oraz rejon między ul. Słoneczną, a Łobzowską. Koszt wykonania tej kanalizacji to około 4,4 miliona zł, z czego prawie 2 miliony zł ma pochodzić z pieniędzy unijnych (dotacja bezzwrotna). Planowana długość kanalizacji to prawie 6,2 kilometra. Mają zostać również wykonane nakładki asfaltowe – 1818 m kw.

Najważniejszą inwestycją drogową będzie przebudowa ul. Świątnickiej. Przebudowa obejmie odcinek od wiaduktu w Mogilanach do granicy z gminą Świątniki Górne. Wykonana zostanie całkowicie nowa droga wraz z chodnikiem, kanalizacją deszczową i oświetleniem. Ta inwestycja jest ważna dla 3 sołectw: Konary, Włosań i Mogilany Wschód, ale i także dla innych mieszkańców, którzy korzystają z tej drogi. Dzięki wybudowaniu na całej długości chodnika poprawi się bezpieczeństwo pieszych, natomiast kanalizacja deszczowa uchroni pobliskie posesje przed zalewaniem. Koszt wykonania tej drogi to 8,4 miliona zł, z czego prawie 6 milionów zł to pieniądze unijne (ok. 3,4 mln zł) i pieniądze pozyskane z Powiatu Krakowskiego (ok. 2,5 mln zł). Tych 6 milionów zł pozyskanych przez Wójta Piotrowskiego, gmina nie będzie musiała zwracać. Czyli gmina wybuduje drogę za 8,4 miliona zł, a wyda na nią tylko 2,5 miliona zł z własnych pieniędzy.

Kolejną drogą, która prawdopodobnie będzie realizowana z dofinansowaniem z unijnych pieniędzy to ul. Bema w Gaju. Całkowity koszt przebudowy ul. Bema ponad 1 mln 400 tys. zł. Pozyskane pieniądze unijne mają stanowić około 700 tys. zł. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia, odwodnienie i oświetlenie.

Pozyskano również pieniądze na wymianę pieców.  Wymienionych zostanie 147 pieców. Mieszkańcy mogą się starać o kwotę do 8000 zł na wymianę pieca. Zanim środki zostaną przyznane trzeba złożyć wniosek, a następnie wykonany zostanie audyt energetyczny danego budynku. Jeśli audyt energetyczny wypadnie pomyślnie, to środki na wymianę pieca zostaną przydzielone. Całkowity koszt zadania to 1 mln 176 tys. zł. Całość środków przeznaczonych na to zadanie to pieniądze unijne.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje rozpocząć w 2018 r. budowę wiaduktu w Gaju na skrzyżowaniu ulic Widokowa – Zadziele oraz przejścia podziemnego w Libertowie. Wiadukt i przejście podziemne zostały wpisane na listę inwestycji do realizacji przez Ministra Andrzeja Adamczyka. Stało się to po wizycie w Ministerstwie Infrastruktury Wójta Piotrowskiego w 2015 r. Gmina wydała dla projektowanej inwestycji decyzję środowiskową. To, czy uda się GDDKiA rozpocząć budowę wiaduktu, będzie zależało od tego czy w szybkim czasie pozyska wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. Wiadukt ma kosztować około 24 mln zł. Natomiast koszt wykonania przejścia podziemnego to ponad 2 mln zł. Całość kosztów pokrywa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wielkość pieniędzy unijnych oraz innych środków zewnętrznych przewidywanych i pozyskanych przez Wójta Piotrowskiego na wyżej wymienione zdania to ponad 16,4 miliona zł. Do tego trzeba doliczyć około 2 miliony umarzalnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Razem daje to ogromną kwotę – 18,4 miliona zł. Tych pieniędzy nie będziemy musieli zwracać jako gmina. Część inwestycji już się rozpoczęła. Zakończenie wszystkich inwestycji realizowanych przez gminę przewidziane jest w roku 2018.

Wydatki na oświatę

Gmina wyda w 2018 r. na oświatę 19 mln zł. Zaledwie 11 mln zł to subwencja oświatowa. Gmina dokłada z własnego budżetu około 8 mln zł. Do projektu budżetu wójt wpisał budowę Sali gimnastycznej i przebudowę szkoły w Lusinie. Kwota zabezpieczona w projekcie budżetu na te zadania w tym roku to 765 tysięcy zł. Dla szkoły w Libertowie zostanie wykonany projekt rozbudowy szkoły wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i kotła. W szkołach Gaju i we Włosani zaplanowano wymianę nawierzchni boisk wraz doposażeniem w bramki, oświetlenie i siatki. Na ten cel wójt zabezpieczył ponad 500 tysięcy zł, przy planowanym pozyskaniu w ramach Programu Rewitalizacji Boisk dotacji w wysokości ok. 225 tysięcy zł. Dla przedszkola w Mogilanach zostanie wykonany projekt jego rozbudowy. Istnieje również projekt rozbudowy szkoły podstawowej w Mogilanach wraz z budową sali gimnastycznej. Gdyby się udało sprzedać szkielet gimnazjum to inwestycje te mogłyby ruszyć jeszcze w 2018 r. W Konarach zostanie wykona wymiana szamba przy szkole. Zdaniem Wójta Piotrowskiego – „Do oświaty dokładamy bardzo duże pieniądze, ale od wykształcenia naszych dzieci zależy ich przyszłość”.

Inne ważne inwestycje

W tym roku Wójt wpisał do budżetu 200 tysięcy zł na budowę świetlicy dla OSP we Włosani oraz 100 tys. zł na dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Konarach. W Mogilanach (Kopce) przewidziana jest budowa zbiornika wodnego. W roku 2018 na ten cel Wójt przeznaczył kwotę 520 tysięcy złotych. Budowa nowego zbiornika jest konieczna, by w okresach suszy nie brakowało wody w kranach. Wybudowana zostanie również kanalizacja na ul. Bema w Gaju za kwotę 130 tysięcy złotych oraz sieć wodociągowa (200 m) na ul Przymiarki w Lusinie. W związku z tym, że ul. Bema prawdopodobnie zostanie w przyszłym roku przebudowana, to konieczne jest wcześniejsze wykonanie kanalizacji, by na nowo nie rozkopywać wyremontowanej ulicy. Za kwotę 213 tysięcy zł przebudowana zostanie pętla autobusowa w Chorowicach.

W projekcie budżetu Wójt przeznaczył środki na wykonanie: projektu budowy zbiornika retencyjnego przy hydroforni w Libertowie, projektu rozbudowy oczyszczalni w Lusinie, projektu budowy sieci wodociągowej w Mogilanach (Kopce), projektu budowy kanalizacji ul. Gaik w Gaju oraz projektu przebudowy ul. Zagórskiej, ul. Grodzkiej, św. Bartłomieja i Szkolnej w Mogilanach, a także projektu przebudowy ul. Jabłoniowej w Libertowie, w Chorowicach (droga K600617) i drogi zbiorczej w Gaju (od restauracji Pokusa do ul. Spadzistej). Wójt wpisał do budżetu również budowę mostu na ul. Stromej w Lusinie (250 tysięcy zł), odbudowę drogi gminnej wraz ze stabilizacją osuwiska w Brzyczynie (300 tysięcy zł). W projekcie budżetu znalazło się również 600 tysięcy zł na remonty cząstkowe innych dróg gminnych oraz 600 tysięcy zł na przebudowę dróg gminnych w tym. m.in. wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych.

Wójt uzgodnił z Powiatem Krakowskim, że przebudowane zostaną: ul. Jana Pawła II w Libertowie (gmina i powiat przeznaczą po 110 tysięcy zł), ul. Królowej Polski we Włosani (gmina i powiat przeznaczą po 150 tysięcy zł), zostanie wykonany projekt przebudowy ul. Zadziele w Gaju (gmina i powiat przeznaczą po 25 tysięcy zł) oraz zostanie wykonana modernizacja drogi nr K2168 w Konarach (gmina i powiat przeznaczą po 80 tysięcy zł).

Wszystkie przedstawione zadania i inwestycje zostaną wykonane, pod warunkiem uchwalenia budżetu przez Radę Gminy Mogilany. Przygotowany przez Wójta Piotrowskiego budżet jest prorozwojowy, ale i odpowiedzialny, gdzie pozyskane środki unijne i zewnętrzne stanowią ogromną kwotę (prawdopodobnie około 16,4 mln zł). Miejmy nadzieję, że radni również podejdą odpowiedzialnie do sprawy budżetu. Tego mieszkańcom i sobie życzę.


Zbigniew Staszczak jest radnym Rady Gminy Mogilany z Mogilan i jednocześnie przewodniczącym Klubu Radnych „Dla Naszej Gminy Mogilany”.

Artykuł pochodzi z Gazety Dla Naszej Gminy Mogilany - Nr 3/2017
Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close