DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany Ogłoszenia / W mediach W

Raport o stanie inwestycji

Za „Głosem Gminy Mogilany” prezentujemy stan gminnych inwestycji na koniec września b.r. 

Fotogaleria poniżej,

Ekologicznie i oszczędnie                       

Termomodernizowane są trzy budynku użyteczności publicznej tj. Szkoła Podstawowa w Gaju, Szkoła Podstawowa we Włosani oraz Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach. Zakres termomodernizacji obejmuje przede wszystkim: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropu pod dachem, wykonanie izolacji pionowej i docieplenie ścian fundamentowych, wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej.

Wartość całej inwestycji, zgodnie z kosztorysami ofertowymi złożonymi przez wykonawców na wykonanie robót budowlanych wynosi: 2 291 197,64 zł brutto. Wójtowi i pracownikom urzędu udał się pozyskać 750 tys. zł z funduszy unijnych (z RPO WM). Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to październik 2019 r. – Wymiana stolarki okiennej i docieplenie szkół w Gaju i Włosani oraz GOK-u w Mogilanach spowoduje, że Gmina zaoszczędzi na ogrzewaniu tych budynków, a i powietrze będzie bardziej czyste – z zadowoleniem powiedział Pan Czesław Szczurek, Radny Gminy Mogilany z Włosani.

Budowa sali gimnastycznej w Lusinie

Staramy się nadrobić zapóźnienia w zakresie inwestycji sportowych w szkołach. Dobrym przykładem jest właśnie budowa sali gimnastycznej w Lusinie – podkreśla Pan Jan Marek, Radny Gminy Mogilany (Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Komunalnej). W II kwartale 2019 roku Gmina Mogilany rozpoczęła roboty budowlane w ramach inwestycji: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lusinie. Zakres inwestycji obejmuje przede wszystkim: rozbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z przewiązką, przebudowę sanitariatów w części istniejącej budynku szkoły oraz rozbudowę i przebudowę instalacji wewnętrznych.

Wartość całej inwestycji, zgodnie z kosztorysem ofertowym złożonym przez Wykonawcę na wykonanie robót budowlanych wynosi: 4 142 923,97 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to czerwiec 2020 r. – Następna w kolejności jest budowa sali gimnastycznej w Mogilanach, gdyż istniejąca sala gimnastyczna jest za mała – stwierdził Wójt Piotr Piotrowski.

Kanalizacja sanitarna Mogilany – Wschód

Inwestycja jest na ukończeniu. Powstało około 12 kilometrów kanalizacji. Do wykonania pozostały ostatnie prace związane z odtworzeniem nawierzchni drogowych, a w późniejszym etapie uprzątniecie działek, przez które przebiega sieć kanalizacyjna. Według umowy z wykonawcą całość prac ma zostać zakończona do końca października b.r.

Satysfakcji z realizacji tego zadania (po problemach w poprzedniej kadencji) nie ukrywają mogilańscy radni: – Koszt budowy kanalizacji wg umowy z wykonawcą to ponad 5,991 mln zł brutto, a dofinansowanie tym razem przyjęła Rada Gminy Mogilany bez problemu – powiedział Pan Marek Fąfrowicz. –  Wójt Piotrowski i pracownicy urzędu pozyskali około 2,6 mln zł netto pieniędzy unijnych, a 2,272 mln zł netto to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krako­wie, która po wykonaniu zadania prawdopodobnie w 40% zostanie umorzona – dodał Pan Mateusz Paszta.Przebudowa ulicy Bema w Gaju

Zakończono prace budowlane, jesteśmy na etapie odbioru zadania.  Koszty kwalifikowalne przebudowy ulicy Bema w Gaju to 1,837 mln zł, na ten cel Wójt i pracownicy urzędu gminy pozyskali 891 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych, którego dysponentem w Małopolsce jest Wojewoda Piotr Ćwik.

Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej w Brzyczynie

Inwestycja w Brzyczynie jest w początkowej fazie realizacji. Radny Gminy z Brzyczyny i Chorowic, Pan Marek Medyk informuje, że do tej pory wytyczono geodezyjnie działki zajęte pod drogę oraz przystąpiono do przesunięcia kolidujących sieci w celu wykonywania właściwych prac stabilizacyjnych osuwiska i odbudowy drogi. Stabilizacja osuwiska i odbudowa ulicy będzie kosztować 1,675 mln zł, z czego 1,145 mln zł to dofinansowanie pozyskane przez Gminę, które pochodzi z funduszu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Według umowy z wykonawcą całość prac ma zostać skończona do 31 października 2019 r.

Most w Lusinie

Wykonano nowy most o konstrukcji  żelbetowej na Krzywicy w ciągu drogi gminnej K600695 ul. Stroma w Lusinie. Wartość robót budowlanych wyniosła 444 932,80 zł, aktualnie mieszkańcy mogą z niego korzystać.

Zbiornik na wodę w Mogilanach coraz bliżej

Budowa drugiego zbiornika na wodę w Mogilanach jest ważna dla całej Gminy – pozwoli ustabilizować dostawy wody dla mieszkańców – zauważa Pan Zbigniew Staszczak, Przewodniczący Rady Gminy Mogilany. Firma budująca zbiornik na wodę w Mogilanach wykonała do tej pory ściany boczne zbiornika oraz słupy podpierające strop. Do wykonania pozostało zbrojenie betonowe, strop oraz instalacje –orurowanie. Ostatnim etapem prac będzie izolacja zbiornika i jego obsypka.

Według umowy z wykonawcą, koszt wykonania zbiornika to 1,953 mln zł. Jak zauważył Pan Andrzej Goliński, Radny Gminy z Mogilan, całość prac ma zostać zakończona już do 15 października 2019 r.

Od 5 lat staramy się nadrobić zapóźnienia cywilizacyjne dotyczące gospodarki komunalnej. Budujemy kanalizację, wodociągi, odwodnienia, a w tym roku oddajemy do użytku zbiornik na wodę w Mogilanach – dodaje Wójt Piotr Piotrowski.

Budowa świetlicy wiejskiej z garażami

W III kwartale 2019 roku przyszła pora na rozpoczęcie przez Urząd Gminy Mogilany kolejnej inwestycji w zakresie obiektów kubaturowych tj. długo wyczekiwanej przez Ochotniczą Straż Pożarna we Włosani – budowę świetlicy wiejskiej z garażem OSP Włosań. Pierwszy etap inwestycji polegał na dokonaniu rozbiórki istniejącego budynku świetlicy wraz z garażem OSP o złym stanie technicznym, na miejscu którego przystąpiono do wykonywania fundamentów pod nowy budynek. Zakres inwestycji, oprócz wspomnianej już wyżej rozbiórki istniejącego budynku remizy, obejmuje budowę budynku świetlicy wiejskiej z garażem, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, budowę parkingu i placu manewrowego, budowę kanalizacji opadowej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Wartość całej inwestycji, zgodnie z kosztorysem ofertowym złożonym przez Wykonawcę na wykonanie robót budowlanych wynosi: 1 991 522,24 zł brutto, 48 tys. zł na pierwszy etap tej inwestycji w części bojowej pochodzi z dotacji Marszałka – Małopolskie Remizy 2019. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to czerwiec 2020 r.

Przejście dla pieszych na ul. Świątnickiej – rejon ul. Willowej w Konarach

Trwają prace związane z opracowaniem stałej organizacji ruchu (ZDPK). Po jej opracowaniu i zatwierdzeniu zostanie wykonane przejście wraz z oświetleniem. Planowany termin realizacji do końca października br.

Przejście dla pieszych na ul. Zakopiańskiej w Mogilanach

Od 7 października b.r. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego wprowadza zmianę organizacji ruchu w Mogilanach – ul. Świątnicka / ul. Zakopiańska, polegającego na zmianie pierwszeństwa na tym skrzyżowaniu. Zmiana ta pozwoli na wyznaczenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Zakopiańskiej, o które wnioskowali mieszkańcy.

Źródło: Głos Gminy Mogilany, nr 3/2019

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close