DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany

Nieprawdy? Półprawdy? Byle wygrać

Stwierdzenie – „Gminna kasa świeci pustkami” – oczywiście jest nieprawdziwe, gdyż oznaczałoby to brak możliwości działania Gminy, a tym samym realizacji ustawowych zadań nałożonych na gminę, a jak widać Gmina funkcjonuje!!!
Realizuje wszystkie zadania na rzecz swoich mieszkańców, nie ma też problemów z regulowaniem zobowiązań, wszystkie wydatki są realizowane na bieżącą i terminowo.
Faktem jest, że Gmina Mogilany nie posiada punktu kasowego, zatem nie prowadzi obrotu gotówkowego, niemniej jednak na rachunkach bankowych Gminy zgromadzone są środki finansowe, których na dzień wypowiedzi łączny stan wynosił ponad 31 mln zł. W tym miejscu, podkreślić należy, że wolne oraz niewykorzystane środki w planie budżetu Gminy nie są tożsame z aktualnym stanem środków na rachunkach bankowych Gminy i dziwi fakt, że przez dwie kadencje zasiadania w Radzie Gminy pojmuje Pan te wielkości jednoznacznie.
Odnosząc się do dokumentów, które Pan publikuje, są to uchwały odnośnie zmiany budżetu Gminy,
a dosłownie zmiany planu budżetowego, co nie jest jednoznaczne z wykonaniem – faktyczną realizacją tegoż budżetu. Ponadto, zgodnie z upoważnieniami zawartymi w ustawach i uchwałach, zmian w planie budżetu dokonuje Wójt Gminy na podstawie wydanych zarządzeń.
I tak na koniec 2023 r.: dochody zostały zrealizowane na poziomie 95,8 mln zł, tj. 99,7% planu po zmianach w wysokości 96,1 mln, a wydatki zamknęły się kwotą 108,6 mln zł, co stanowiło 94,2% planu wydatków w wysokości 115,3 mln zł, a ostateczne (skumulowane) zadłużenie Gminy wynosiło 36,5 mln zł. Stan tego zadłużenia nie zmienił się, co oznacza, że w stosunku do dochodów ogółem w planie na 2024 r. 116,3 mln zł (stan na koniec I kwartału) zadłużenie gminy stanowi 31,4% dochodów (podczas gdy na koniec 2023 r. zadłużenie wynosiło 38%). Jak zatem widać, wraz ze wzrostem dochodów spada zadłużenie Gminy, co przekłada się na poprawę kondycji finansowej Gminy i jej wskaźników budżetowych. To oznacza również, że jeśli dochody w 2024 r. zostaną zrealizowane ponad planowany poziom, Gmina nie będzie miała potrzeby emitowania zaplanowanych w budżecie na 2024 r. obligacji i ostatecznie planowane zadłużenie z 36,5 mln zł do poziomu 48,9 mln zł nie będzie mieć miejsca.
Jednocześnie jak Pan doskonale wie, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie (organ nadzoru nad finansami Gminy), wydała pozytywne opinie odnośnie budżetu na 2024 r., w tym także w zakresie gminnego zadłużenia (Radni byli zapoznawani z opiniami na sesjach gminnych). Warto dodać, że 14 radnych zagłosowało za przyjęciem budżetu, tylko Pan jedyny wstrzymał się od głosu, przy podejmowaniu jednej z najważniejszych uchwał w roku. Uchwały, która pozwala na realizację zadań Gminy, w tym w szczególności działań na rzecz jej mieszkańców. Nie zagłosował Pan ani za, ani przeciw – tym bardziej dziwi, że teraz zabiera Pan głos w sprawie budżetu. Niemniej jednak, przy głosowaniu na sesji w marcu, przy zmianie budżetu Gminy zagłosował Pan na „tak”, co potwierdza, że ostatecznie akceptuje Pan zawarte w uchwale postanowienia.
Uwzględniając powyższe, o tym jaki ostatecznie będzie kształt budżetu Gminy w roku 2024, dowiemy się z początkiem przyszłego roku, bowiem realizacja budżetu Gminy, podobnie jak budżetu domowego jest dynamiczna i zależy od wielu czynników, w tym zewnętrznych, często niezależnych od Gminy, a mogących wystąpić na przestrzeni roku budżetowego. W tym miejscu należy zaakcentować, że najistotniejszą rolą Gminy jest zaspokajanie podstawowych potrzeb jej mieszkańców, jest to rola jaką Gmina realizuje nieprzerwanie z należytą starannością i w granicach wymaganych prawem

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close