DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Ogłoszenia / W mediach W

[GGM nr 4/2020] Budżet na rok 2021

W numerze „Głosu Gminy Mogilany”, który wyszedł przed świętami Bożego Narodzenia, mamy artykuł o projekcie budżetu na obecny rok, jednak na dzień dzisiejszy możemy oficjalnie potwierdzić: projekt budżetu na 2021 został uchwalony na sesji w dn. 29 grudnia 2020 roku.

Zachęcamy do lektury artykułu z „Głosu Gminy Mogilany” – nr 4/2020 (październik – grudzień 2020).


Budżet na rok 2021

W dniu 16 listopada przekazany został Radnym Gminy Mogilany projekt budżetu Gminy, czyli plan dochodów i wydatków na rok 2021. Dynamika wzrostu dochodów jest niestety dużo niższa niż w latach poprzednich, ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, a co za tym idzie mniej będzie pieniędzy na inwestycje. Radni prawdopodobnie uchwalą budżet pod koniec grudnia.

Największe środki, jak co roku, Gmina planuje wydać na edukację szkolną, przedszkolną, dożywianie dzieci i na wychowanie, w sumie ponad 28 mln zł. Na wspieranie rodziny, w tym na 500+, zaplanowano ok. 23 mln zł, na pomoc społeczną ponad 3,5 mln zł oraz 950 tys. zł na kulturę. Zabezpieczone zostały środki na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową, sport i inne zadania. Są to tzw. wydatki stałe.

W budżecie Wójt Piotrowski, oprócz wydatków stałych zaplanował także pieniądze na inwestycje. Z dużych inwestycji będą realizowane w zasadzie tylko takie, na które pozyskane zostały pieniądze unijne lub inne środki zewnętrzne oraz inwestycje, które są konieczne do zrealizowania.

Ochrona środowiska: budowa kanalizacji, rozbudowa oczyszczalni ścieków i wymiana starych kotłów i pieców

Jeśli radni uchwalą budżet to wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna w Gaju (etap II). Cała inwestycja będzie kosztować ponad 9 mln zł z czego ponad 2,1 mln zł stanową pieniądze unijne pozyskane przez Wójta i pracowników urzędu. Inwestycja będzie trwała 2 lata. Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana w następujących ulicach: Zadziele, Nowa, Rudawa, Księżówka, Kwiatowa, Łąkowa, Latochówki i Maryjna. Po wykonaniu kanalizacji na tych ulicach zostaną wykonane nakładki asfaltowe.

Planowana jest również (pod warunkiem uzyskania środków unijnych)
budowa kanalizacji sanitarnej we Włosani – (etap III), a łączny koszt inwestycji to 3,8 mln zł. Z tego prawie połowę – 1,8 mln zł stanowić mogą pieniądze unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gmina złożyła
kompletny wniosek, który oczekuje na decyzję Zarządu Województwa Małopolskiego. Kanalizacja wykonana zostanie w następujących ulicach: Królowej Polski (w część ulicy), Gajowa, Zielony Stok, Wspólna. Po wykonaniu kanalizacji na tych ulicach zostaną odtworzone nawierzchnie.

Niezbędna jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lusinie, dlatego w budżecie na rok 2021 zapisano na ten cel 4 miliony zł. Oczyszczalnia zbliża się do granicy przepustowości. Rozbudowa oczyszczalni jest konieczna, gdyż budujemy kolejne kilometry sieci kanalizacyjnych, zatem przybywa ścieków, które trzeba oczyszczać. Ochrona środowiska kosztuje, ale środki wydane na ten cel to dobrze zainwestowane pieniądze. Łączny koszt tej inwestycji to 8 mln zł. W kolejce czeka także rozbudowa oczyszczalni ścieków we Włosani.

W Gminie postępuje wymiana starych kotłów i pieców w gospodarstwach domowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Do tej pory wymieniono
159 pieców i kotłów i wydano ok. 1,2 mln zł Rozpoczęto podpisywanie umów i wymiany u następnych 75 mieszkańców i jest szansa, że Gmina pozyska dodatkowe pieniądze na wymianę 100 kolejnych „kopciuchów”.

Drogi, przystanki autobusowe, przejścia dla pieszych, oświetlenie ulic

W latach 2021-2023 zostanie przebudowana ul. Łobzowska we Włosani
za 14,5 mln zł, w tym 7,2 mln zł to pieniądze pozyskane z Funduszu Dróg
Samorządowych. W roku 2021 zostaną wykonane prace za 2,8 mln w tym 1,4 mln z FDS.

Przebudowana zostanie ul. Królowej Polski we Włosani – wybudowany ma być chodnik i kanalizacja opadowa od Kościoła do przystanku MPK.

Gmina udzieli Powiatowi Krakowskiemu dotacji w wysokości 258 tys. zł na wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej, która biegnie przez Gaj, Lusinę i Libertów (ul. Zadziele, ul. Zdrojowa, ul. Krakowska,
ul. Świetlista). Głównym inwestorem jest Powiat Krakowski. Gmina współfinansuje wykonanie dokumentacji. Łącznie Gmina przeznaczy na wykonanie projektu 430 tys. zł.

Wykonany zostanie projekt przebudowy ul. Krakowskiej i Rzemieślniczej w Mogilanach oraz projekt przebudowy ul. Wspólnej we Włosani wraz z projektem oświetlenia. Projekt przebudowy ulicy Wspólnej sfinansuje Gmina Mogilany i Gmina Świątniki Górne po połowie (po 38 tys. zł).

Powstaną 2 perony przystankowe w Chorowicach – ul. Widokowa w rejonie skrzyżowania z ul. Krajobrazową za 92 tysiące zł, dwa perony przystankowych w Lusinie – w rejonie ul. Brzegi przy połączeniu z ul. Bonifraterską i na ul . Zdrojowej za 139 tys. zł oraz projekty budowlane 2 peronów w Libertowie przy ul. Jana Pawła II oraz na ul. Zgodnej.

Zaplanowano środki (dotacja dla Powiatu Krakowskiego)na budowę przejścia dla pieszych w Świątnikach Górnych (na granicy Konary / Świątniki) oraz środki na wykonanie oświetlenia w części ul. Żary w Mogilanach, a także dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Jabłoniowej, Magnoliowej i Gwiezdnej w Libertowie.

Szkoły i przedszkola

Trwa rozbudowa i przebudowa przedszkola w Mogilanach. Całkowity koszt to 3,5 mln zł z czego aż 1,7 mln zł to pieniądze rządowe pozyskane przez Gminę. Planowany termin zakończenia prac to kwiecień 2021 r. Ze środków unijnych zdobyliśmy blisko 1 mln zł na wyposażenie i funkcjonalnie nowych oddziałów przedszkolnych.

W przyszłym roku rozpocznie się budowa sali gimnastycznej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogilanach. Dużym sukcesem jest pozyskanie na ten cel dotacji w wysokości 2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

URZĄD GMINY MOGILANY

Zachęcamy do lektury: GGM nr 4/2020

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close