DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Nasze stowarzyszenie W

Zapraszamy na „Kolorowy Zakątek”

Najpierw remont i odwodnienie, następnie pogoda, potem koronawirus… Plac zabaw przy włosańskiej podstawówce nie miał łatwego startu. Ale oficjalnie możemy powiedzieć – zapraszamy na „Kolorowy Zakątek” we Włosani po „koronawirusowym” zamknięciu, zwłaszcza, że pogoda sprzyja spacerom, a dzieci zakończyły nietypowy i wymagający rok szkolny. Plac jest ogólnodostępny. Jednocześnie zachęcamy do przeczytania i stosowania się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dodatkowo już teraz zapraszamy – jeśli pogoda i warunki epidemiologiczne pozwolą – na wydarzenie, które zaplanowaliśmy na przełom sierpnia i września: „Kolorowy Dzień na Kolorowym Zakątku” (zadanie realizowane w ramach projektu „Dialog pokoleń, kultury i narodowości” współfinansowanego przez Gminę Mogilany).

BĄDŹ OSTROŻNY – BĄDŹ BEZPIECZNY!

Główny Inspektor Sanitarny podał wytyczne dla funkcjonowania placów zabaw w trakcie epidemii. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i prosimy o stosowanie się do nich. Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 • Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
 • Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
 • W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
 • Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
 • Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo
  po zakończonej zabawie na placu zabaw.
 • Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 • Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
 • W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
 • W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
 • Dezynfekcję zabawek używanych na placu zabaw przeprowadza się zgodnie z przeznaczeniem danego produktu biobójczego. Wykaz produktów biobójczych przeznaczonych również do dezynfekcji powierzchni zabawek znajduje się pod linkiem : http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze
 • Informacji dotyczącej bezpieczeństwa stosowania produktu biobójczego, jak również niezbędnych czasów w zakresie samej dezynfekcji, czy konieczności przewietrzenia pomieszczenia po zastosowaniu produktu, w tym również konieczności odłożenia danego przedmiotu (zabawki) przed kolejnym użyciem należy szukać na oznakowaniu opakowania danego produktu biobójczego.
 • Właściciel lub zarządca placu zabaw utrzymuje i użytkuje go zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności dotyczy to zachowania należytego stanu sanitarno-technicznego i estetycznego poprzez nie dopuszczanie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
 • W przypadku korzystania z placów zabaw przez grupy zorganizowane (np. grupy żłobkowe/przedszkolne/wczesnoszkolne nieposiadające własnego terenu do rekreacji) zaleca się, aby właściciel lub zarządca placu zabaw w regulaminie obiektu wskazał godziny użytkowania dedykowane tym grupom, wywieszając go w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń. Zaleca się korzystanie z placu zabaw przez dzieci z jednej grupy, środowiska.
 • Właściciel lub zarządca placu zabaw zapewnia właściwy stan sanitarno-higieniczny obiektu in. poprzez zlokalizowanie odpowiedniej liczby pojemników na odpady komunalne, zależnie od wielkości obiektu i liczby przebywających osób.
 • Właściciel lub zarządca placu zabaw monitoruje codziennie prace porządkowe,
  ze szczególnym uwzględnieniem regularnego czyszczenia sprzętu i wyposażenia placu zabaw z użyciem detergentu i/lub dezynfekowania powierzchni dotykowych. Dezynfekcja przestrzeni placu zabaw powinna odbywać się w czasie, gdy nie będzie na jego terenie innych osób.
 • W przypadku gdy na placu zabaw zlokalizowana jest piaskownica, właściciel lub zarządca zobowiązany jest do zapewnienia spełnienia wymagań higienicznych poprzez:
  • ogradzanie terenów placów zabaw,
  • zasłanianie piaskownic na noc i w innych okresach, gdy nie jest użytkowana,
  • wymienianie piasku w piaskownicy co najmniej przed oraz w trakcie sezonu letniego,
  • wymienianie piasku w piaskownicy każdorazowo po stwierdzeniu w nim obecności widocznych zanieczyszczeń (odpadów, odchodów zwierzęcych i innych).
 • Zaleca się (w miarę możliwości) wywieszanie na tablicy ogłoszeń przy placu zabaw ogólnych zasad zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego, oraz numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej właściwej ze względu na lokalizację placu zabaw, w tym również do służb medycznych.

Ważne telefony!

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków
  tel.: 12 25 49 500, 12 25 49 555; tel. alarmowy 667 881 188
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków
  tel.: 12 644 09 35, 12 644 91 33, 12 684 40 32; tel. alarmowy: 667 881 188
 • Szpital w Myślenicach Oddział Chorób Zakaźnych, ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice
  tel.: 12 273 3 54, 12 273 03 50, 12 273 03 04, 12 273 03 03

Telefoniczna Informacja NFZ dla Pacjenta – tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia KORONAWIRUSEM.

tel. 800 190 590

_________________________________________________________
Tytuł projektu / nazwa zadania: KOLOROWY ZAKĄTEK WE WŁOSANI. Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci wraz z zewnętrznymi urządzeniami do aktywności fizycznej dla mieszkańców Włosani oraz sąsiednich miejscowości Gminy Mogilany i obszaru LGD

Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany”
Całkowita wartość projektu: 70 524,00 zł
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Kwota udzielonego wsparcia: 70 000,00 zł

Więcej o inwestycji: http://dngm.pl/zakatek/
Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close