DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

G Gmina Mogilany S

Wielkie inwestycje za 160 milionów

Artykuł z Gazety „Dla Naszej Gminy Mogilany” – nr 1/2023 – marzec 2023

Rozmowa z Piotrem Piotrowskim, Wójtem Gminy Mogilany

Panie Wójcie, wkroczyliśmy w ostatni rok obecnej kadencji samorządowej. Czas więc na pierwsze bilanse i zestawienia…

To kadencja, którą charakteryzuje bardzo dobra współpraca między mną, a Radnymi Gminy Mogilany. Jej owocem jest dynamicznie rozwijająca się Gmina. Dziękuję radnym za współdziałanie dla dobra mieszkańców.

Porzućmy jednak okrągłe słowa, a przejdźmy do konkretów. Jak to widać pod względem inwestycji?

Ostatnie pięć lat zapisze się w naszej Gminie, jako lata wielkich inwestycji za ogromne pieniądze.

To suma funduszy gminnych, unijnych i rządowych w wysokości 160 milionów złotych. I to wszystko przy zadłużeniu wynoszącym 24 mln zł w 2022 r.

Przypomnę, że gdy obejmowałem zaszczytną funkcję Wójta zadłużenie wynosiło 21 mln zł, a inwestycji było jak na lekarstwo. Gmina zainwestowała i zainwestuje ponad 80 mln zł. Są to pieniądze z budżetu gminy oraz pozyskane przez gminę pieniądze z różnych programów rządowych i unijnych.

A pozostałe 80 mln zł?

Na to składają się duże inwestycje drogowe.

Jedna to budowany w Gaju dwupoziomowy węzeł drogowy (fot.) na skrzyżowaniu ul. Widokowej i Zadziele z „zakopianką” za ok. 40 mln zł. O budowę dwupoziomowego węzła w Gaju starałem się od 2014 r. Cieszę się, że inwestycja ta od początku ma duże wsparcie społeczne. tra Andrzeja Adamczyka, otrzymałem pisemne zapewnienie od Ministra, że inwestycja ma zapewnione finansowanie od 2016 r.

Decyzję środowiskową dla tej inwestycji wydałem w 2017 r. Jeśli mówimy już o DK-7 to trwają również prace nad przygotowaniem dokumentacji budowy tunelu o długości 52 m pod „zakopianką” w Libertowie. Tunel pozwoli na przejazd i przejście ze strony wschodniej na zachodnia i odwrotnie. Mają powstać  również trzy kładki dla pieszych (zlikwidowane zostaną 3 przejścia dla pieszych), dwa ronda oraz rozbudowane zostaną drogi łącznikowe po wschodniej i zachodniej stronie. To ogromna inwestycja – w 2021 r. wydałem dla niej decyzję środowiskową. Z informacji pozyskanych od GDDKiA wynika, że pieniądze są zabezpieczone, a przetarg zostanie rozpisany w marcu 2023 r. Dokładna kwota nie jest znana, więc nie ująłem tego w 160 milionach, o których wspominałem…

80 mln zł plus 40 mln zł to wciąż tylko 120 mln zł. Zostało jeszcze 40 mln zł.

Prawdopodobnie właśnie tyle lub nawet ponad 40 mln zł będzie kosztowała przebudowa dróg powiatowych z Gaja (ul. Zadziele) – przez Lusinę (ul. Zdrojowa, Krakowska, Smoleńskiego) do Libertowa (ul. Świetlista). Nie znam jeszcze dokładnej kwoty, bo pierwszy przetarg został unieważniony przez Powiat. Powstanie sześć kilometrów nowoczesnych dróg z chodnikami, nowym oświetleniem i przejściami dla pieszych. Dobra współpraca między Powiatem Krakowskim i Gminą Mogilany zaowocowała tym, że w latach 2020-2021 wydaliśmy po 430 tys. zł na wykonanie projektu budowlanego. Dzięki temu Powiat mógł złożyć wniosek o dotację i pozyskał 31,5 mln zł.

To ogromne inwestycje, jak na tak mały samorząd. Jednak to nie Gmina buduje węzeł w Gaju czy drogi Gaj-Lusina-Libertów…

Tak istotnie jest, ale te inwestycje same nie spadły nam z nieba. Wytrwale o nie zabiegaliśmy.

W tym miejscu chcę podziękować Ministrowi Adamczykowi za pozytywną decyzję już w 2015 roku w sprawie węzła w Gaju i za wspieranie przebudowy układu drogowego Libertowie, a GDDKiA w Krakowie za przygotowanie i prowadzenie inwestycji oraz dobrą współpracę.

Jak Gmina radzi sobie z remontami i budową mniejszych dróg?

Moim zdaniem dobrze. Potrzeby zawsze są znacznie większe, dlatego pozyskujemy środki zewnętrzne na budowę, przebudowę i remonty dróg. W sumie w latach 2014-2022 wykonaliśmy 40 kilometrów dróg i odcinków dróg w całej gminie. Tylko w ostatnich trzech latach wykonaliśmy 18 kilometrów dróg.

Poza brakami w inwestycjach drogowych podczas ostatnich zebrań wiejskich pojawiały się głosy, że za mało buduje się sieci kanalizacyjnej.

Jest wręcz odwrotnie. Lata 2019–2023 to 26 kilometrów nowej kanalizacji sanitarnej w Mogilanach, Włosani i Gaju (fot.). Na ten cel wydaliśmy ponad 15 mln zł, z czego 5,5 mln złotych to pieniądze pozyskane z programów unijnych i rządowych. W sumie w latach 2014-2023 wybudowaliśmy blisko 40 km kanalizacji. Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa wodociągu i kanalizacji będzie nas w sumie kosztować blisko 33 mln zł.

Dobrze. Zatem co z kanalizacją w północnej części Mogilan oraz w Brzyczynie, Chorowicach, Konarach, czy Bukowie i Kulerzowie?

W najbliższym czasie ogłosimy trzeci  już przetarg na przygotowanie projektu budowlanego kanalizacji w Konarach. W dwóch poprzednich przetargach nikt nie wystartował. W tym roku ogłosimy również przetarg na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji dla: Bukowa, Chorowic, Brzyczyny, Kulerzowa i Mogilan-Północ. Gotowy jest projekt rozbudowy kanalizacji dla Gaja – etap III. Moim celem jest jak najszybsze wybudowanie kanalizacji w całej gminie.

Czy oczyszczalnie nadążą z oczyszczaniem zwiększonej ilości ścieków?

Wraz z projektem kanalizacji równocześnie musi zostać wykonany projekt oczyszczalni ścieków dla Bukowa, Chorowic, Kulerzowa, Brzyczyny i Mogilan-Północ.

W tej chwili trwa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lusinie. Rozbudowę tej oczyszczalni ścieków rozpoczęliśmy z małym opóźnieniem, gdyż liczyliśmy na dofinansowanie tej inwestycji z Funduszu Polski Ład i przed otrzymaniem środków nie mogliśmy rozpocząć rozbudowy.

We Włosani mieszkańcy czują często fetor ze znajdującej się tam oczyszczalni…

Winne są osoby, które spuszczają do kanalizacji niedozwolone ścieki, które zabijają bakterie i wtedy pojawia się smród. Wtedy musimy ponownie zaszczepić nowe bakterie, które oczyszczają ścieki. Za takie kryminalne postępowanie grożą wysokie kary. Zapewne znajdziemy winnych. Mamy przygotowany projekt rozbudowy i modernizacji oczyszczalni we Włosani wraz z pozwoleniem na budowę.

Mówiąc o problemach nie sposób zapomnieć o przerwach w dostawie wody, z którymi mamy do czynienia latem. Czy da się to w końcu wyeliminować?

W tej chwili gotowy jest projekt wodociągu z Krakowa przez Libertów do Lusiny. W znakomitej większości woda z tego wodociągu zostanie wykorzystana do zaopatrzenia w wodę naszych mieszkańców z Libertowa i Lusiny. Sporą część kosztów budowy wodociągu pokryje inwestor, który przygotowuje się do budowy ośrodka leczniczo-wypoczynkowego w Lusinie. W tej chwili zastanawiamy się nad wykonaniem projektu budowy wodociągu z Gorzkowa do naszej gminy. Budowa tego wodociągu zabezpieczyłaby dostawy wody na najbliższe kilkadziesiąt lat. Oczywiście musimy pozyskać fundusze na tak dużą inwestycję.

Na szczęście coraz większą wagę przywiązujemy do ochrony środowiska. Słyszeliśmy o budowie kanalizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków. Co poza tym?

W latach 2019-2022 pozyskaliśmy 3,2 mln zł na wymianę starych pieców. Mieszkańcy wymienili 326 starych pieców węglowych na kotły gazowe i na pelet. W tej chwili posiadamy pieniądze na wymianę kolejnych pieców, ale mieszkańcy zastanawiają się nad wyborem źródła ciepła. Chcę jednak przypomnieć, że w związku z Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego wszystkie piece na węgiel i drewno nie spełniające żadnych norm emisyjnych muszą zostać wymienione do 30 kwietnia 2024 r., a do końca 2026 r. wszystkie piece klasy 3. i 4., czyli czasu zostało niewiele.

Ze wsparciem Ekodoradczyń, działających w Urzędzie Gminy, w latach 2020-2021 zrealizowanych i rozliczonych zostało przez mieszkańców 269 inwestycji termomodernizacyjnych na łączną kwotę 4,4 mln zł (Program „Czyste Powietrze”). W roku 2020 wykonaliśmy termomodernizację szkół w Gaju i Włosani oraz Gminnego Ośrodka Kultury – całkowity koszt to 2,2 mln zł, z czego 750 tys. zł to środki unijne. Dzięki tym inwestycjom powietrze jest mniej zanieczyszczone.

Skoro już o szkołach mowa… Mieszkańcy Libertowa domagają się rozbudowy „podstawówki” w tej miejscowości.

To prawda. W tej chwili mieszkańcy Libertowa chcą, aby gmina rozbudowała szkołę. I to zapewne się stanie. W tej chwili uzupełniamy projekt budowlany o projekt konstrukcyjny i instalacji sanitarnej. Wykonywane są: przedmiary i kosztorysy oraz specyfikacja techniczna i wykonawcza. Już wysłaliśmy wniosek o dofinansowanie rozbudowy szkoły do Rządowego Funduszu Polski Ład. Jeśli otrzymamy te środki to rozbudowa się rozpocznie.

Co z innymi szkołami? Niektóre nie posiadają nawet hal sportowych. To w XXI w. dosyć wstydliwa sprawa!

Święta racja i wstyd, aby dzieci z jednej szkoły były dowożone na lekcje wychowania fizycznego do placówki w innej miejscowości. Ale chcę to jasno powiedzieć – już niedługo wszystkie szkoły będą posiadały hale sportowe. W 2020 r. oddaliśmy do użytku halę sportową w Lusinie (fot.).

Z kolei 3 marca tego roku została oddana do użytkowania hala w Mogilanach (fot.). W tym roku rozpoczniemy budowę kolejnej – tym razem w Konarach. Właśnie został rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie wykonawcy i koszt budowy tej hali to ponad 5,7 mln zł. Jestem dumny, bo na siedem szkół w Gminie w trzech podstawówkach to ja wybuduję brakujące hale sportowe. Koszt budowy trzech hal to 14 mln zł, z czego 6 mln zł to pieniądze pozyskane z rządowych funduszy.

Zmiany w edukacji spowodowały konieczność posiadania większej ilości klas…

Wraz z budową hal sportowych wybudowaliśmy nowe sale lekcyjne w Lusinie i w Mogilanach. Nowe sale i parking powstaną w Konarach.

Jeśli chodzi o edukację, to muszę się pochwalić także rozbudową przedszkola w Mogilanach. W tym przypadku także byliśmy skuteczni w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, na jego rozbudowę pozyskaliśmy 2,7 mln zł pieniędzy rządowych i unijnych. Całkowity koszt rozbudowy to 3,5 mln zł. Dzięki tej inwestycji powstało 50 nowych miejsc dla przedszkolaków i parking.

A co z boiskami?

Powstały trzy nowoczesne boiska sportowe: w Gaju, Bukowie (fot.) i we Włosani. Całkowity koszt wykonania boisk to 1,25 mln złotych, z czego około 400 tys. zł pozyskaliśmy z programu MIRS.

W tym roku złożyliśmy wniosek na budowę boiska w Libertowie na terenie starej „Gajowianki”. Obok boiska zaplanowaliśmy budowę siłowni, altanki, czy stołów tenisowych. Ponadto wraz z LKS Mogilany przymierzamy się do budowy Gminnego Centrum Sportu przy ul. Sportowej w Mogilanach. Motorem napędowym tego projektu jest Prezes LKS Mogilany – Pan Marcin Kępa. W tej chwili przygotowywany jest projekt. W ramach Gminnego Centrum Sportu powstałyby: dwa boiska, korty tenisowe, plac zabaw i siłownia. Jedno boisko i kort tenisowy byłyby kryte (pod tzw. balonem). Konieczna jest również budowa nowoczesnych boisk we wszystkich miejscowościach. Oczywiście na te inwestycje będziemy musieli  pozyskać pieniądze – rządowe lub unijne.

Ile zatem łącznie kosztowały inwestycje w edukację i sport, zakończone i oczekujące na realizację?

W sumie to blisko 18 mln zł, z czego połowa – 9 mln zł – to pozyskane pieniądze rządowe i unijne na ten cel.

Mówiąc o inwestycjach, nie można nie wspomnieć o przebudowie Rynku w Mogilanach. Ile będzie kosztować ten remont i… „dlaczego tak dużo”?

Na remont Rynku pozyskaliśmy blisko 4 mln zł pieniędzy rządowych. Gmina dołoży około 1,7 mln zł. Docierają do mnie głosy, że lepiej byłoby zainwestować te pieniądze w budowę dróg lub kanalizacji. Z pewnością by tak było, ale pieniądze otrzymaliśmy na remont Rynku i nie możemy ich przeznaczyć na inne inwestycje. Składaliśmy wnioski o dofinansowanie budowy dróg gminnych i kanalizacji, ale otrzymaliśmy pieniądze na Rynek.

Jak przebiegają prace?

Zgodnie z planem, a nawet z wyprzedzeniem wykonano całkowicie nową podbudowę oraz ułożono chodnik i położono asfalt od strony północnej i zachodniej. Pozostała część Rynku będzie wyłożona z płyt granitowych i kostki brukowej. Oczywiście nie cały rynek zostanie zabetonowany, gdyż zieleń po stronie wschodniej i zachodniej zostanie zachowana. Rynek zostanie wyposażony w 13 ławek, maszty flagowe, fontannę, stojak dla rowerów i lunetę. Powstanie przestrzeń, gdzie mieszkańcy będą mogli usiąść i wypocząć.

Rynek od lat wołał o „pomstę do nieba” i jego przebudowa była konieczna. Ale fontanna i luneta na rynku w Mogilanach?

To drobne elementy ożywiające i uatrakcyjniające rynek. Coś nowego. Fontana i luneta będą małymi atrakcjami dla dzieci. To żadne fanaberie. Nie będzie na rynku marmurów, czy ławek za 200 tys. zł za jedną sztukę, jak w Krakowie.

Zmieńmy temat. Jak Gmina troszczy się o bezpieczeństwo mieszkańców?

W ostatnich latach 2019-2022 pozyskaliśmy 90 tys. zł na umundurowanie i sprzęt dla jednostek OSP w całej Gminie. Drużyny strażackie również samodzielnie pozyskiwały pieniądze na niezbędne inwestycje. We Włosani wybudowano świetlicę wiejską wraz z garażami dla OSP oraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami. Koszt tej inwestycji to 2 mln zł.

Nowe inwestycje są ważne, ale co z ochroną zabytków?

Od 2017 r. pozyskaliśmy 39 tys. zł na remont kapliczek przydrożnych. Za te pieniądze wyremontowano 6 kapliczek. Do Funduszu Polski Ład zgłosiliśmy remont dworu w Chorowicach. Dwór jest naszą własnością, więc możemy starać się o fundusze na jego remont, w przeciwieństwie do mogilańskiego dworku.

Dziękuję za rzeczową rozmowę.

Piotr Piotrowski, Wójt Gminy Mogilany: Chciałbym dodać jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, będą  to podziękowania. Słowa wdzięczności kieruję do urzędników, pracowników wszystkich jednostek gminnych, nauczycieli ze szkół i przedszkoli, strażaków, działaczy sportowych i innych społeczników z organizacji pozarządowych; dziękuję za współpracę oraz działanie na rzecz Gminy i jej mieszkańców. Przepraszam radnych i mieszkańców za to, że nie wszystkie ich propozycje mogą być zrealizowane, ale to dlatego, że nie posiadamy nieograniczonych środków. Dziękuję również wszystkim mieszkańcom za wszelkie prace  na rzecz naszej „małej ojczyzny”. Wyrozumiałość, kompromisy i zgodne współdziałanie to droga do sukcesu, którego celem jest dobro wszystkich mieszkańców naszej Gminy. To wielki zaszczyt móc pracować i reprezentować Gminę Mogilany!

Rozmawiał Grzegorz Nędza

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close