DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

G Gmina Mogilany W

Studium to jeden z priorytetów

ZBIGNIEW STASZCZAK, PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MOGILANY

Gmina musi zaktualizować projekt studium zagospodarowania przestrzennego. Gmina Mogilany przygotowała już zakres aktualizacji studium zagospodarowania przestrzennego Gminy. Głównie część tekstowa studium musi zostać zaktualizowana. Mapa w zasadzie się nie zmieni.

Jednym z podstawowych zadań Rady obecnej kadencji jest zakończenie trwającego wiele lat serialu o studium i zrobienie przez wójta Piotrowskiego i urzędników miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. To na nie czekają mieszkańcy.

Przypomnę, studium zostało przekazane Radzie Gminy do uchwalenia w styczniu 2017 r. Niestety przez 2 lata studium nie zostało uchwalone przez poprzednią Radę. W ciągu tych 2 lat zmieniły się istotne dane statystyczne, ale także wskaźniki zamieszczone w tym dokumencie. Są one zatem nieaktualne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2004 r. „Dane zawarte w materiałach planistycznych, sporządzonych na potrzeby projektu studium, powinny być aktualne na dzień przekazania tego projektu do opiniowania i uzgodnienia (…)”. Zachodzi zatem konieczność zaktualizowania danych statystycznych oraz dokonania uzgodnień. Jeśli Gmina nie wykona aktualizacji i uzgodnień to Wojewoda lub przez Sąd Administracyjny może stwierdzić nieważność studium, jako niezgodnego z prawem.

W przypadku aktualizacji przypuszczalny termin uchwalenia studium to koniec obecnego roku. Jestem zdania, że musimy tworzyć prawo jasne, klarowne, bez możliwych zarzutów i zagrożeń przeciągania się momentu wejścia jego w życie. Powyższe pozwoli na przystąpienie do sporządzania planów miejscowych może jeszcze w tym roku.


Zapytaliśmy Panią adwokat Iwonę Tworzydło-Woźniak, czy studium, które czekało 2 lata na uchwalenie w biurze Rady Gminy może zostać uchwalone?

adwokat Iwona Tworzydło-Woźniak

W tym czasie nastąpiły nie tylko zmiany dezaktualizujące dane statystyczne zawarte w projekcie Studium, ale również zmiany w zakresie aktów prawnych.

W szczególności w 2018 roku nastąpiła zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego uchwalonego w roku 2003.
Uchwałą Nr XLVII/732/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. zmienił Uchwałę Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 18 kwietnia 2018 r. i weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Zgodnie z art. 11 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2018 r. Poz. 1945) wójt występuje o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa. W tym zakresie w zasadzie Gmina nie posiada uzgodnienia projektu studium w zakresie zgodności z obowiązującym obecnie planem zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego. Uzgodnienia uzyskane w 2016 dotyczą w zasadzie innego dokumentu planistycznego, a zatem w tym zakresie jest ich brak, co uchybia w/w przepisowi ustawy.

Zgodnie z w/w przepisem projekt studium należy również uzgodnić z wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów, rządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. Poprzednie uzgodnienia z Wojewodą Małopolskim dokonywane były w 2016 r., zachodzi więc obawa, że również i te nie spełniają wymogów rzeczonego przepisu. Tych uzgodnień w żadnym wypadku nie można mylić z rzekomą opinią Wojewody Małopolskiego o zgodności przedłożonego projektu z przepisami prawa.

Wskazać należy również, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. Z 2018 r. Poz. 2268 z późn. zm.), która swoim art. 497 zmieniła właśnie przywołany powyżej przepis art. 11 pkt 5 (przed nowelizacją pkt 6) ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 1073) wprowadzają konieczność uzgodnień projektu studium również z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Takich uzgodnień projekt studium nie posiada.

Zgodnie natomiast ze stanowiskiem judykatury i doktryny właściwe organy gminy mają obowiązek uwzględnienia przepisów ustaw i innych aktów prawa w brzmieniu obowiązującym w dniu podjęcia uchwały. Decydującą zatem datą jest data podjęcia uchwały w sprawie studium.

Zgodnie zaś z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. W sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), dane zawarte w materiałach planistycznych, sporządzonych na potrzeby projektu studium, powinny być aktualne na dzień przekazania tego projektu do opiniowania i uzgodnienia, zgodnie z art. 11 pkt 5-8 ustawy, a w zasadzie po w/w nowelizacji z pkt 5. W przedmiotowym przypadku uzgodnienia są już nieaktualne lub też brakuje uzgodnień wymaganych przez znowelizowaną ustawę.

Konieczne są nowe uzgodnienia, a zatem i aktualizacja danych statystycznych zawartych w projekcie studium złożonym w 2017 roku Radzie Gminy.

Artykuł z Gazety DNGM nr 1/2019 (8) 
Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close