DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany

Sesja Rady – 28 września 2017 r. (wideo)

XXXIII Sesja Rady Gminy Mogilany 
28 września 2017 r. o godz. 9.00 
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Proponowany porządek obrad:
I.    Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Mogilany.
II.    Informacja Wójta Gminy Mogilany w tym podziękowanie za pełnienie funkcji dotychczasowym dyrektorom szkół oraz powierzenie funkcji nowo wybranym dyrektorom.
III.    Informacja p. adwokat Iwony Tworzydło-Woźniak na temat oceny prawnej projektu uchwały przedłożonej przez Wójta Gminy Mogilany w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany.
IV.    Interpelacje i zapytania.
V.    Wolne wnioski.
VI.    Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
1.    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XVII/227/2017  Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku;
2.    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2017 – 2024;
3.    zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa  kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gaj, gmina Mogilany- Etap I wraz z kolektorem głównym od studni K-40 do K-93 w miejscowości Lusina”;
4.    zaciągnięcia pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj-etap I”;
5.    wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Igołomia- Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Liszki, Michałowice, Czernichów, Słomniki, Wielka Wieś porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2018- 2019;
6.    ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mogilany;
7.    przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Mogilany;
8.    uchylenia Uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca    2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na      terenie Gminy Mogilany;
9.    nadania nazwy ulicy w miejscowości Konary;
10.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Oskara Kolberga w Bukowie;
11.    stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Gaju, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gaju, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gaju;
12.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Konarach;
13.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Libertowie;
14.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie;
15.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach;
16.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani;
17.    zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz zasad zwalniania od obowiązku  realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
18.    ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania” oraz regulaminu określającego zasady jego realizacji w ramach Projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez udzielenie im pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Mogilany.

Nagranie

https://www.youtube.com/watch?v=6RfLtFwpVyw
Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close