DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Ogłoszenia / W mediach W

[GGM nr 1/2020] Raport ze stanu inwestycji

W ramach „Lektury na majówkę” prezentujemy wybrane teksty z ostatniego „Głosu Gminy Mogilany” (kwartalnika Urzędu Gminy Mogilany), nr 1/2020 (styczeń – marzec), który ze względu na epidemię wyszedł w wersji elektronicznej.

Sala gimnastyczna w Lusinie, świetlica wiejska z garażem OSP we Włosani

Sala gimnastyczna w Lusinie została wykonana w stanie surowym zamkniętym. Obecnie realizowane są roboty budowlane wewnątrz budynku, trwają prace przy tynkowaniu ścian, ociepleniu poddasza, instalacjach elektrycznych, sanitarnych. Przebudowywane są sanitariaty wraz z kotłownią w istniejącej dotychczas części szkoły. – Mieszkańców Lusiny bardzo cieszy to, że zbliża się wielkimi krokami zakończenie budowy tej sali gimnastycznej – powiedział z zadowoleniem Pan Jan Marek, Radny Gminy z Lusiny.

Budowa we Włosani obejmuje wykonanie nowego budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP w miejscu starego budynku świetlicy. Budynek ten, również został wykonany w stanie surowym zamkniętym. – W chwili obecnej trwają prace przy wykonaniu instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz ociepleniu ścian zewnętrznych budynku – powiedział Pan Czesław Szczurek, Radny Gminy Mogilany z Włosani.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec czerwca 2020, zarówno dla budowy w Lusinie jak i we Włosani.

Doraźne połączenie wodociągu z systemem wodociągowym gminy Świątniki Górne

Po rozmowach z burmistrzem, Panią Małgorzatą Duży Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski uzyskał zapewnienie o tymczasowym zasileniu Włosani i części Konar z wodociągu świątnickiego, co odciąży nasz system wodociągowy w okresach zwiększonego poboru wody. UG Mogilany przesłał do UG Świątniki Górne projekt porozumienia w tej sprawie. Oczekujemy na akceptację treści porozumienia.

Po podpisaniu porozumienia i otrzymaniu warunków technicznych, zaplanujemy nakłady finansowe na przedmiotowe połączenie (projekt i wykonanie) do budżetu gminy na rok 2021.

Zbiornik wody w Mogilanach

W utrzymaniu stałych dostaw wody dla naszych mieszkańców z pewnością pomoże zbiornik w Mogilanach, nad którym zakończono prace w roku 2019 zakończono. – To szczególnie ważne przed zbliżającym się okresem letnim – zauważył Pan Andrzej Goliński, Radny Gminy z Mogilan.

Oddano do użytkowania zbiornik żelbetowy wody pitnej o poj. 1000 m3. Zbiornik ten poprawi ciągłość dostaw wody dla naszych mieszkańców. Wydatkowano kwotę: 1 949 154,24 zł (realizacja zadania + nadzory inwestorskie i autorskie).

Wyłączenia dostawy wody i awarie sieci wodociągowej

Planowe wyłączenia wody są spowodowane koniecznymi pracami na sieci wodociągowej. Przykładowo, prace na magistrali wodociągowej, powodują wyłączenie wody prawie na terenie całej gminy. Sieć wodociągowa Gminy Mogilany ma charakter rozgałęziony (promienisty) i nie ma możliwości zasilenia z alternatywnego źródła, jakie było by możliwe przy sieci pierścieniowej (obwodowej).

Stosunkowo częste awarie sieci wodociągowej występują przede wszystkim w miejscach, gdzie sieć wodociągowa przebiega przez tereny osuwiskowe. Nasz wodociąg jest zbudowany z rur PCV w odcinkach 6 m, które są połączone przez kielich z uszczelką, co sprzyja przesunięciom i rozszczelnieniom rurociągu. Miejscowo, z powodu ukształtowania terenu (obniżenia), w sieci występuje dość znaczne ciśnienie wody, co sprzyja po-
wstawaniu awarii.

Przekazanie ścieków z zachodniej części Gminy Mogilany do systemu kanalizacyjnego Gminy Skawina

Po kilkukrotnych odmowach przyjęcia ścieków na przestrzeni kilku lat, obecnie po negocjacjach wójta Piotrowskiego z władzami Gminy Skawina, uzyskano wstępną zgodę na przyjęcie ścieków do kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Skawinie.

Trwa korespondencja zmierzająca do zawarcia porozumienia w tej sprawie z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie oraz Gminą Skawina. – Dzięki temu dokumentowi będziemy mogli rozpocząć projektowanie kanalizacji w Brzyczynie, Bukowie, Chorowicach, Kulerzowie oraz części Gaja i Mogilan – z satysfakcją powiedział Pan Marek Medyk, Radny Gminy Mo-
gilany z Chorowic i Brzyczyny. Porozumienie jest niezbędne do otrzymania warunków technicznych przyłączenia.

Przebudowa ul. Św. Bartłomieja oraz ul. Szkolnej w Mogilanach

Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji przebudowy przedmiotowej drogi (wartość zadania wyniesie 39 360,00 zł). Przebudowa drogi obejmować będzie m.in. wykonanie jezdni o szerokości 5 m, chodnika o szerokości 2 m kanalizacja opadowa, nowe oświetlenie uliczne – LED. Termin opracowania dokumentacji do 31.05.2020 r. W roku 2019 wykupiono działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym (obok przedszkola), niezbędną pod przebudowywaną drogę za kwotę 90 818,68 zł. – Przebudowa tych ulic jest konieczna, by dzieci mogły bezpiecznie i płynnie dotrzeć do szkoły i przedszkola – dodał Pan Marek Fąfrowicz, Radny Gminy z Mogilan.

Drogi powiatowe

Partnerska współpraca z władzami powiatu procentuje – dzięki niej możemy razem przygotować projekty, które służą mieszkańcom naszej gminy – z zadowoleniem podkreślił Wójt Piotrowski. W ramach zadań wspólnych wraz ze Starostwem Powiatowym w Krakowie w trybie Inicjatyw Samorządowych realizowane są kolejne inwestycje potrzebne mieszkańcom. W 2019 roku wykonano przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2174K ul. Jana Pawła II w Libertowie. Wysokość dotacji udzielonej Powiatowi Krakowskiemu z budżetu Gminy Mogilany na to zadanie wyniosła 493 121,80 zł.

W chwili obecnej trwają uzgodnienia opracowanej koncepcji przebudowy drogi Gaj – Lusina – Libertów. W zeszłym roku podpisano porozumienie w sprawie wspófinansowania przez Gminę Mogilany zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji przebudowy drogi 2169K oraz 2170K w miejscowości Gaj, Lusina, Libertów (od ul. Zadziele przy DK 7 w Gaju do DK 7 w Libertowie. Dokumentacja ma być zakończona w tym roku. Gmina Mogilany na to zadanie udzieliła Powiatowi Krakowskiemu dotacji w wysokości 400 000 zł. – To jest wielka i ważna inwestycja dla całej gminy, gdyż tymi drogami jeżdżą do Krakowa mieszkańcy nie tylko Gaja, Lusiny i Libartowa, ale także mieszkańcy innych sołectw z naszej gminy – powiedział Pan Mieczysław Sikora, Radny Gminy z Gaja.

W 2020 roku zostanie wykonana przebudowa drogi powiatowej 2239K, obejmująca budowę chodnika na długości ok. 100 mb (rejon ul. Stromej w Konarach). Na to zadanie Gmina Mogilany przeznaczyła środki w wysokości 24 900 zł, natomiast Powiat Krakowski w wysokości 22 200 zł. – Jestem zadowolona, że udało się wybudować ten potrzebny mieszkańcom chodnik – stwierdziła Pani Jadwiga Chachlica, Radna Gminy z Konar.

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Gaju coraz bliżej…

W dniu 23 marca 2020 roku do Urzędu Gminy Mogilany wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, informujące o wyborze projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj, gmina Mogilany – etap drugi do dofinansowania przez Unię Europejską w maksymalnej kwocie 2 103 149,41 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). Inwestycja obejmuje następujący obszar: droga powiatowa nr 18239 2169 K: ul. Zadziele, oraz drogi gminne: ul. Rudawa, ul. Nowa, ul. Księżówka, ul. Kwiatowa, ul. Łąkowa, ul. Latochówki, ul. Maryjna. Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu planowane jest na II kwartał 2020 roku, natomiast możliwe zrealizowanie inwestycji planuje się na koniec 2022 roku, ze względu na konieczność rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lusinie. Więcej informacji już wkrótce.

Boisko przy Szkole Podstawowej w Gaju zmodernizowane

Zakończyła się modernizacja przyszkolnego ogólnodostępnego betonowego boiska w Gaju. Boisko było w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym. Teraz jest tam położona nowoczesna i bezpieczna nawierzchnia oraz zamontowane nowe wyposażenie, tj. siatka do siatkówki, tenisa, kosze do koszykówki, bramki do piłki nożnej i ręcznej (ruchome i nieruchome), piłkochwyty. W projekcie wykorzystano materiały i urządzenia posiadające stosowne atesty techniczne oraz spełniające obowiązujące normy jakości.

Z boiska korzystają nie tylko uczniowie Szkoły Podstawowej w Gaju, ale także młodzież szkolna uczęszczająca do innych szkół i okoliczni mieszkańcy, m.in. rodzice z mniejszymi dziećmi, osoby starsze, których przyciąga również znajdująca się nieopodal siłownia zewnętrzna. Boisko to też zaplecze dla dwóch klubów sportowych: LKS Gajowianka (drużyny dziecięce, juniorska i seniorska) i UKS Victoria (mającego znakomitą drużynę piłkarską dziewcząt).

Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”. Całkowita wartość projektu wyniosła 551 685,28 zł, z czego dotacja to 135 000,00 zł, a środki własne to 416 685,28 zł. – Staramy się pozyskiwać pieniądze na budowę nowych placów zabaw oraz na remonty i budowę boisk sportowych – dodaje Wójt Piotrowski.

 REFERAT ROZWOJU I POZYSKIWANIA FUNDUSZY 

Lektura na majówkę [„Głos Gminy Mogilany” nr 1/2020]

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close