DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

Komu lub czemu to służy?

DNGM

Jak wcześniej informowaliśmy, 7 grudnia 2017 roku rezygnacje złożyła cała trójka prezydium rady: przewodniczący Grzegorz Stokłosa i dwie wiceprzewodniczące: Joanna Nowicka i Renata Strzebońska. Teraz rada powinna jak najprędzej przyjąć rezygnacje oraz wybrać nowego przewodniczącego, by zapewnić ciągłość funkcjonowania rady gminy. Całą sytuację stabilizuje wójt, jako władza wykonawcza – nie zastąpi on jednak rady w jej kompetencjach i obowiązkach. 

Co o takiej sytuacji mówi nam prawo?

Art. 19.
5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
7. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania, sesję rady gminy w celu wyboru przewodniczącego, zwołuje wojewoda. Sesja zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2017 poz. 1875

27 listopada 2014 roku Rada Gminy Mogilany wybrała prezydium Rady Gminy Mogilany. Z 15 radnych zostali wybrani przez Radę Gminy Mogilany tylko radni z Komitetu Wyborczego byłego wójta Musiała: przewodniczący Grzegorz Stokłosa, wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka i wiceprzewodnicząca Renata Strzebońska (zdecydowała o tym większość 8 radnych).

Chaos, niepewność, wyrywkowe traktowanie paragrafów i ustaw. Prawo jest jedno i należy traktować je łącznie.  Zamieszanie powstałe po rezygnacjach radnych Stokłosy, Nowickiej i Strzebońskiej pokazuje, że wszystkim nam winno zależeć na większej znajomości prawa i większej kulturze jego stosowania.

Piotr Piotrowski, Wójt Gminy Mogilany napisał w informacji:

– Sprawne przeprowadzenie powyższej procedury, tj. przyjęcie przez Radę Gminy rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy oraz dokonanie wyboru nowego Przewodniczącego Rady Gminy, przywróci bowiem funkcjonowanie Rady Gminy oraz wykonywanie przez tę Radę ustawowych zadań publicznych, w tym uchwalenie budżetu, co jest oczywiste i  winno nastąpić niezwłocznie. Obecny stan rzeczy, a tym bardziej długotrwałe jego utrzymywanie, godzi natomiast w dobro Lokalnej Społeczności i samej Gminy.

Pełna informacja na stronie www Gminy Mogilany.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close