DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

G Gmina Mogilany W

II sesja RGM: komisje w kadencji 2018-2023

Radni dwa dni po ślubowaniu podzielili się na komisje, wybrali przewodniczących i już na poniedziałek zostało zwołane połączone posiedzenie wszystkich komisji. Sesje Rady Gminy to koniec prac radnych nad uchwałami i rozwiązaniami ważnymi dla mieszkańców.  Do wypracowywania najlepszych rozwiązań pomiędzy radnymi, wójtem i urzędnikami służą komisje rady. Na drugiej sesji RGM w piątek, 23 listopada zostały wybrane ich składy. 

Komisja Rewizyjna działa w celu kontrolowania działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla ich oceny, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk. Komisja bada i ocenia materiały z kontroli działalności Wójta, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych gminy, dokonywanych przez inne podmioty. Dotyczy to także materiałów z kontroli zewnętrznych.

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący: Maria Kotarba
Zastępca przewodniczącego: Czesław Szczurek
Członkowie: Mieczysław Sikora, Marek Medyk, Jan Marek

Komisja Oświatowo-Społeczna zajmuje się tematami oświaty, wychowania i kultury, kultury fizycznej, sporty i turystyki, promocji Gminy, oraz zdrowia i opieki społecznej.

Skład Komisji Oświatowo-Społecznej
Przewodniczący: Mateusz Paszta
Zastępca przewodniczącego: Marek Fąfrowicz
Członkowie: Lucyna Kufrej, Katarzyna Ożóg-Suder, Zbigniew Staszczak, Jadwiga Chachlica

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest nowym rodzajem komisji. Jej powstanie wymusiła nowelizacja prawa na początku roku , jednak w związku z brakiem pracy przez radę poprzedniej kadencji nie było możliwe wprowadzenie jej do statutu gminy. Powstała w celu zwiększenia praw obywateli w pracy władz samorządu. Przedmiotem działania nowej komisji ma być udział w rozpatrywaniu przez radę skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków składanych przez obywateli oraz petycji składanych przez obywateli.

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący: Jadwiga Chachlica
Zastępca przewodniczącego: Andrzej Goliński
Członkowie: Zofia Węglarz, Czesław Szczurek

Komisja Gospodarczo-Komunalna zajmuje się planowaniem przestrzennym, mieniem komunalnym, inwestycjami i remontami oraz utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych. W skład jej kompetencji wchodzi także rolnictwo, rzemiosło i usługi, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Skład Komisji Gospodarczo-Komunalnej
Przewodniczący: Jerzy Przeworski
Zastępca przewodniczącego: Jan Marek
Członkowie: Mieczysław Sikora, Mateusz Paszta, Marek Pałka, Andrzej Goliński, Maria Kotarba

Komisja Budżetowa działa w zakresie budżetu i gospodarki finansowej Gminy.

Skład Komisji Budżetowej
Przewodniczący: Zofia Węglarz
Zastępca przewodniczącego: Marek Medyk
Członkowie: Jerzy Przeworski, Marek Pałka, Marek Fąfrowicz

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close