DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Ogłoszenia / W mediach W

[GGM nr 3/2020] Nowe środki zewnętrzne

W ramach „Warto przeczytać” prezentujemy wybrane teksty z ostatniego „Głosu Gminy Mogilany” (kwartalnika Urzędu Gminy Mogilany), nr 3/2020 (lipiec-wrzesień). Zachęcamy do lektury!

Nowe środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mogilany

Kapliczka Św. Marcina w Mogilanach

Gmina Mogilany otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 000 zł ze środków Województwa na renowację kapliczki słupowej św. Marcina z 1869 roku w Mogilanach. Całkowity koszt przedsięwzięcia obejmujący przygotowanie programu konserwatorskiego oraz wykonanie prac renowacyjnych to 20 750 zł. Sołectwo Mogilany wsparło realizację zadania kwotą 4 000 zł ze środków tegorocznego budżetu Sołectwa Mogilany.

Zabytkowa kamienna kapliczka usytuowana jest przy głównej drodze biegnącej przez Mogilany. Zniszczona, ale częściowo czytelna frontowa inskrypcja: „Marcin i Maryana Woiciech i Ewa Strebsicy…” wskazuje, że fundatorami kapliczki w roku 1869 byli przodkowie dużej rodziny Strzebońskich od wieków zamieszkującej Mogilany. Kapliczka jest wykonana z piaskowca, składa się z trzyczęściowego postumentu wspartego na dwóch kamiennych stopniach. Segmenty są ozdobione płaskorzeźbami: św. Marcina od frontu, z boków św. Wojciecha oraz wizerunkiem Ewy z wężem w rajskim ogrodzie. Postument wieńczy kamienny daszek otaczający figurę Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem. Na jego szczycie znajdowała się figura Chrystusa na krzyżu (odnaleziono tylko jej fragmenty). Mimo że dominującym obiektem w zabytku jest postać Matki Bożej, zwyczajowo funkcjonującą nazwą jest Kapliczka Św. Marcina.

Kanalizacja w miejscowości Gaj – etap II

3 lipca br. Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Anną Iwanowską odebrali z rąk Marszałka Łukasza Smółki promesę przewidującą dofinansowanie w ramach 5. Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gaj, gmina Mogilany – etap II. Z kolei 30 lipca 2020 roku podpisano umowę na dofinansowanie kolejnej dużej inwestycji w gminie: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gaj, gmina Mogilany – etap II”, realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Od prawej: Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Piotr Piotrowski – Wójt Gminy Mogilany, Anna Iwanowska – Skarbnik Gminy

Inwestycja obejmuje wykonanie kolejnych kilometrów kanalizacji (ok. 7,25 km) w miejscowości Gaj. W efekcie do nowej infrastruktury dołączonych zostanie około 140 gospodarstw domowych. Trasa kanalizacji obejmuje drogę powiatową nr 18239 2169 K, ul. Zadziele oraz drogi gminne: ul. Rudawa, Nową, Księżówka, Kwiatową, Łąkową, Latochówki, Maryjną. Planowana realizacja projektu ma rozpocząć się w II kwartale 2021 roku.

Projekt nr: RPMP.05.03.01-12-0192/19 pn.
,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj, gmina Mogilany– etap II” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 8 456 599,54 zł.
Wartość dofinansowania: 2 103 149,41 zł.
Okres realizacji: 2021 – 2023 r.

Świetlica i garaż OSP Włosań: Budowa świetlicy wiejskiej z garażem Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosani – etap II

Projekt obejmuje drugi etap budowy (rozpoczęcie nastąpiło w 2019 roku) nowej remizy OSP we Włosani. W budynku znajdzie się garaż dla pojazdów OSP, pomieszczenia pomocnicze straży pożarnej i pomieszczenia techniczne, w drugiej części zaplanowano utworzenie świetlicy wiejskiej służącej lokalnej społeczności.

Wykonano roboty budowlane stanu surowego zamkniętego i część wykończenia. Do wykonania w ramach zgłoszonego etapu pozostały prace wykończeniowe przy ścianach wewnętrznych i posadzkach, wykończenie ścian zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu (utwardzenie, podjazd do garażu, droga wewnętrzna z parkingiem). Na ten cel przyznano pomoc finansową w wysokości 30 000 zł. Przedmiotem dofinansowania jest wyłącznie część bojowa związana bezpośrednio z działalnością ratowniczą jednostki OSP, tj. garaże, pomieszczenia pomocnicze straży pożarnej (szatnia, magazyn, sanitariaty), pomieszczenie techniczne (kotłownia), komunikacja wraz z zagospodarowaniem terenu, tj. 50% całej inwestycji. Pozostała część zostanie sfinansowana w całości z budżetu gminy.

Projekt pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej z garażem Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosani – etap II”

Wartość inwestycji: 92 704 zł
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w 2020 r. w kwocie 30 000 zł.

Małopolski projekt „Odkrywam Małopolskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej

Województwo Małopolskie wspólnie z małopolskimi gminami realizuje projekt „Odkrywam Małopolskę”, którego celem jest umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopolski wzięcia udziału w zorganizowanych wycieczkach szkolnych. Projekt stanowi element wsparcia odbudowy rynku turystyki szkolnej poprzez stymulację popytu na turystykę zorganizowaną dla dzieci i młodzieży. Pilotaż zakłada zorganizowanie wyjazdu na wycieczkę trwającą od 1 do 5 dni dla uczniów szkół podstawowych (klasy I –VIII). Przeprowadzenie wycieczki odbywać się będzie w następujących formach:

  • wycieczka przedmiotowa – jej celem będzie uzupełnienie obowiązującego programu nauczania,
  • wycieczka turystyczno-krajoznawcza – jej program zostanie oparty o ciekawe i dostosowane do wieku dzieci atrakcje turystyczne na terenie Małopolski.

Gmina Mogilany otrzymała dofinansowanie w wysokości 36 600 zł. Zgodnie ze zgłoszeniami w projekcie udział biorą uczniowie ze Szkół Podstawowych w Gaju, Konarach i Włosani.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Pomoc finansowa w ramach zadania ,,Kooperacje przeciw COVID ” w projekcie ,,KOOPER ACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Województwo Małopolskie (a konkretnie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie) ogłosiło nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach zadania ,,Kooperacje przeciw COVID-owi”. Decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego Gmina Mogilany otrzymała pomoc
finansową w wysokości 14 620 zł w ramach trzeciego modułu wsparcia
zaprojektowanego w Pakiecie Społecznym Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Pomoc finansowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników
ośrodków pomocy społecznej, a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług. Zadanie jest realizowane przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Mogilanach.

,,Kooperacje przeciw COVID” w projekcie ,,KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Projekt „Kooperacje przeciw COVID” w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

7 lipca 2020 roku Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski odebrał z rąk Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika promesę na cele inwestycyjne w wysokości 1 703 835 zł. Środki pochodzą z Funduszu Inwestycji Samorządowych stanowiącego część Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zasilanego z budżetu państwa. Mają one pozwolić samorządom zrekompensować ubytki wpływów z podatków, które powstały w wyniku epidemii koronawirusa. Pieniądze zostały przekazane na wniosek gminy złożony do Wojewody Małopolskiego na realizację zadania: „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Mogilanach”.

Gmina Mogilany już wcześniej wnioskowała o te środki z rezerwy
budżetu państwa. Niestety, z uwagi na wprowadzenie obostrzeń epidemiologicznych w Polsce procedura rozpatrzenia wniosku została
wstrzymana. Tym bardziej cieszymy się, że pojawiły się środki, które pozwoliły sfinansować to pilne zadanie.

Modernizacja ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej we Włosani

Miejscowość Włosań, mimo że liczna (zamieszkuje ją ok. 1450 osób), nie posiada na swoim terenie ani klubu sportowego, ani piłkarskiego. Istnieje silna potrzebna stworzenia miejsca spełniającego standardy przyjaznej infrastruktury przyszkolnej, która podniesie poziom wychowania fizycznego i możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, zarówno przez uczniów i młodzież, jak również rodziny z młodszymi dziećmi.

Stan boiska zlokalizowanego bezpośrednio przy szkole podstawowej pod względem technicznym i funkcjonalnym pozostawia wiele do życzenia. W ramach ogłoszonego przez Województwo Małopolskie naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno- -sportowa – MIRS” Gmina Mogilany złożyła wniosek obejmujący modernizacje tego obiektu sportowego.

Decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego przyznano dotację w wysokości 152 300 zł.

Inwestycja zrealizowana przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno- sportowa – MIRS”.

REFERAT ROZWOJU I POZYSKIWANIA FUNDUSZY

Warto przeczytać! „Głos Gminy Mogilany” nr 3/2020

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close