Jesteś tutaj
Start > Ogłoszenia / W mediach > [GGM nr 2/2021] WAŻNE: wymiana pieców

[GGM nr 2/2021] WAŻNE: wymiana pieców

W ramach „Warto przeczytać” prezentujemy wybrane teksty z ostatniego „Głosu Gminy Mogilany” (kwartalnika Urzędu Gminy Mogilany), nr 2/2021 (kwiecień-czerwiec). Zachęcamy do lektury!

KONTAKT Z EKODORADCAMI: tel. 12 270 10 13, wew. 204
Joanna Renowicz-Czerwińska – jczerwinska@mogilany.pl
Beata Kulerz – bkulerz@mogilany.pl

Uchwała antysmogowa na obszarze województwa małopolskiego

Obowiązkowy plan wymiany kotłów na węgiel/drewno:

 • Kocioł pozaklasowy (kocioł poniżej klasy 3 lub bez tabliczki znamionowej, lub bez informacji w dokumentacji kotła) – do końca 2022 r.
  Od 1 stycznia 2023 r. korzystanie z takiego kotła staje się nielegalne. Za niedostosowanie się do przepisów grozi mandat do 500 zł lub kara grzywny do 5000 zł.
 • Kominki (wszystkie kominki niespełniające wymagań ekoprojektu i ze sprawnością cieplną poniżej 80%) – do końca 2022 r.
  Od 1 stycznia 2023 r., korzystanie z takiego kominka staje się nielegalne. Należy go wymienić lub wyposażyć w urządzenie redukujące emisję pyłu, np. elektrofiltr.
 • Kocioł 3 i 4 klasy (kocioł posiada tabliczkę znamionową z oznaczeniem klasy 3/4 lub informację w dokumentacji kotła) – do końca 2026 r.
  Od 1 stycznia 2027 r. korzystanie z takiego kotła staje się nielegalne. Za niedostosowanie się do przepisów grozi mandat do 500 zł lub kara grzywny do 5000 zł.
 • Kocioł 5 klasy (kocioł posiada tabliczkę znamionową z oznaczeniem klasy 5 według normy europejskiej EN 303-5 lub informację w dokumentacji kotła).
  Kotły 5 klasy można użytkować do końca ich żywotności.

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel budynku lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw, będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dalej: CEEB). Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi.

Deklarację do CEEB będzie można złożyć w formie:
Š elektronicznej, czyli przez Internet,
Š papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Na wysłanie deklaracji właściciele/zarządcy będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących, natomiast w przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Wprowadzane zmiany w Programie „Czyste Powietrze” – podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu (podwyższony poziom dofinansowania)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (dalej: WFOŚiGW) poinformował, że od 1 lipca 2021 r.
przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wzrośnie do kwoty:
Š 1563,60 zł w gospodarstwie wieloosobowym (o ok. 164 zł więcej niż obecnie),
Š 2189,04 zł w gospodarstwie jednoosobowym (o ok. 229 zł więcej niż obecnie).

Składający wniosek powinien uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. W przypadku Gminy Mogilany zaświadczenie wydawane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wzór żądania wydania zaświadczenia można pobrać bezpośrednio w budynku Gminy Mogilany, na dzienniku podawczym lub z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r.

„Czyste Powietrze”: nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych

Wniosek o dofinasowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” może złożyć osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Za budynek mieszkalny jednorodzinny uważa się budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Budynki/lokale mieszkalne, na budowę których wystąpiono o zgodę lub zgłoszono ich budowę po 31 grudnia 2013 r., nie mogą uzyskać dotacji na ocieplenie przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej.

Na bieżąco pracownicy Urzędu analizują pojawiające się informacje i programy wsparcia, a mieszkańcom jest udzielana kompleksowa pomoc w zakresie aktualnych możliwości dofinansowania. Ponadto wójt Piotrowski chciałby dać wsparcie dla właścicieli mieszkań w budynkach wielolokalowych w ramach dofinansowania wymiany pieców/kotłów – właściciele takich lokali nie mogą otrzymać dofinansowania zapewnionego przez rząd np. z programu „Czyste Powietrze”.

EDYTA MISZTAL, ZASTĘPCZYNI WÓJTA GMINY MOGILANY

„Czyste powietrze”: w budynku jest zainstalowany piec węglowy oraz kocioł gazowy

Jeżeli budynek mieszkalny jednorodzinny/lokal mieszkalny wydzielony w budynku jednorodzinnym, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie wyposażony jest jednocześnie w stary kocioł węglowy oraz kocioł gazowy, wymiana źródła ciepła może być dokonana w przypadku, gdy ilość pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku okresu krótszego średnia z całego okresu) w tym budynku/lokalu mieszkalnym nie jest wyższa niż 5600kWh/rok. Zużycie gazu w gospodarstwie domowym można sprawdzić na fakturach przesyłanych
przez dystrybutorów gazu. W takim przypadku można otrzymać dofinansowanie na nowy kocioł pod warunkiem likwidacji starego
kotła węglowego, który nie spełnia wymagań minimum klasy 5. Jeżeli pobór paliwa gazowego jest wyższy niż 5600kWh/rok, nie przysługuje dotacja na zakup i montaż nowego źródła ciepła, może być ona udzielona wyłącznie na termomodernizację budynku/lokalu mieszkalnego lub zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, przy spełnieniu pozostałych warunków programu.

EKODORADCY / URZĄD GMINY MOGILANY

Warto przeczytać! Głos Gminy Mogilany – nr 2/2021

DNGM - Stowarzyszenie "Dla Naszej Gminy Mogilany"
Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).
http://www.dngm.pl
Top

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close