DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

G Gmina Mogilany W

Budżet 2019

W środę, 19 grudnia odbyła się sesja Rady Gminy Mogilany, na której został przyjęty budżet na przyszly rok. – Przyjęty dokument jest wynikiem kompromisu potrzeb miejscowości, wniosków radnych, sołtysów i mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju całej gminy, przy zapewnieniu stabilności finansowej – powiedział Zbigniew Staszczak, przewodniczący Rady Gminy Mogilany. 

Prezentujemy tekst wójta Piotra Piotrowskiego z najnowszego numeru „Głosu Gminy Mogilany”.


Szanowni Państwo,

Gotowy jest budżet Gminy Mogilany na rok 2019. W dniu 3 grudnia wszystkie komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu. Przewidywany termin uchwalenia budżetu przez Radę Gminy Mogilany to druga połowa grudnia 2018 r.  (sesja odbyła się ostatecznie 19.12.2018 r. – przyp. dngm).

Wydatki budżetowe mają wynieść w przyszłym roku około 83 miliony złotych. Gmina koncentruje się na inwestycjach, które są ważne dla mieszkańców. W dalszym ciągu będziemy budować kanalizację, oświetlenie ulic, drogi asfaltowe, sale gimnastyczne przy szkołach, rozbudowywać przedszkola oraz inwestować w ochronę środowiska.

Zbiorniki wody, kanalizacja sanitarna i wodociągi

Do najważniejszych zadań, które planowane są do realizacji w 2019 r. należy budowa kanalizacji sanitarnej w Mogilanach – Wschód za kwotę około 11 milionów złotych z czego prawie 4 miliony złotych mają stanowić pieniądze unijne. Jeśli zostanie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego powstanie około 12 kilometrów kanalizacji sanitarnej oraz kilka kilometrów nowych nakładek asfaltowych. Planuje się budowę kanalizacji w następujących ulicach: Świątnicka, Działy, Krótka, Leszczynowa, Cegielniana, Leśna, Górska, Markoszów, Klonowa, Brzozowa, Akacjowa i Jaworowa.

Przewidywane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Gaju, a także projektu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w rejonie ul. Gaik w tej samej wsi. Szacunkowy koszt wykonania tych dwóch inwestycji to 180 tysięcy złotych.

Zaplanowane są pieniądze na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Leśników we Włosani oraz projektu budowlanego sieci wodociągowej z Mogilan do Kulerzowa i Chorowic.

Niezwykle ważną i wyczekiwaną inwestycją, która będzie realizowana w 2019 r. to budowa zbiornika wody w Mogilanach. Jest to inwestycja ważna dla całej Gminy. Wybudowanie drugiego zbiornika wody, pozwoli na ustabilizowanie dostaw wody do naszych domów. Koszt wykonania zbiornika to 1 milion złotych.

Zaplanowane jest wykonanie również dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego, który w przyszłości powstanie przy hydroforni w Libertowie.
W przyszłym roku zakupione zostaną nowoczesne urządzenia do chlorowania sieci wodociągowych za kwotę 100 tysięcy złotych.

Drogi, mosty i oświetlenie ulic

W ramach modernizacji dróg powiatowych przewidywane jest wykonanie chodników wzdłuż ul. Królowej Polski we Włosani, ul. Jana Pawła II w Libertowie oraz projektów budowy chodników ul. Zadziele w Gaju, ul. Skawińskiej w Mogilanach i ul. Zdrojowej w Lusinie, a także zmodernizowanie drogi powiatowej w Konarach. Na te inwestycje Gmina przeznaczyła około 1 milion złotych. Jest to dotacja, której Gmina Mogilany udzieli Powiatowi Krakowskiemu na realizację ważnych zadań na drogach powiatowych w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych (IS). Zgodnie z przyjętą od lat formułą IS, zadania te finansowane są z budżetów Powiatu i Gminy (w większości po połowie), zatem spodziewana kwota przeznaczona na drogi dla Gminy Mogilany z budżetu Powiatu wynosi również milion.Powiat Krakowski.

Czy uda się zrealizować w/w wytypowane zadania – czas pokaże.

W ramach modernizacji dróg gminnych przewidywane jest wykonanie następujących inwestycji i projektów dróg:

  1. przebudowa ul. Leszka Białego w Mogilanach,
  2. ustabilizowanie osuwiska i odbudowa drogi w Brzyczynie,
  3. budowa mostu na ul. Stromej w Lusinie,
  4. budowa przepustu ramowego w Konarach,
  5. przebudowa ul. Bema w Gaju,
  6. projekt przebudowy ul. Jabłoniowej w Libertowie,
  7. projekt przebudowy drogi w Chorowicach,
  8. projekt przebudowy ul. św. Bartłomieja w Mogilanach,
  9. projekt przebudowy ul. św. Floriana w Lusinie.

Dodatkowo 800 tysięcy złotych przeznaczonych zostanie na wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych na kolejnych drogach gminnych. Drogi te zostaną wytypowane przez Komisję Gospodarczo – Komunalną. Jeśli wszystkie inwestycję dojdą do skutku, to na budowę, przebudowę i remonty dróg powiatowych i gminnych wydamy około 7 milionów złotych.

W budżecie zaplanowane są pieniądze na rozbudowę oświetlenia w Bukowie przy drodze gminnej (dz. nr 37) i w Lusinie – ul. Spacerowa i Wrzosowa. Są zabezpieczone środki także na wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia dla następujących ulic: Królowej Polski, Bajecznej, Kąty i Spokojnej we Włosani, Korczynowej, Bartnickiej, Spacerowiczów, Zaułek Floriański, , Magnoliowej, Gwiezdnej i części ul. Jabłoniowej w Libertowie, a także Oskara Kolberga i Zagórskiej w Mogilanach oraz Krajobrazowej i Dworskiej w Chorowicach, Kwiatowej, Sosnowej w Gaju i dla kilku dróg w Kulerzowie.

Szkoły, przedszkola i sport

Zaplanowana są pieniądze w budżecie na budowę sali gimnastycznej w Lusinie (finansowanie w latach 2019 – 2021), rozbudowę przedszkola w Mogilanach (finansowanie w latach 2019- 2020) oraz na termomodernizację szkoły we Włosani i Gaju, a także na wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Libertowie.

Chcę jednocześnie poinformować, że jeśli nic nie stanie na przeszkodzie to w 2020 r. rozpocznie się rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Mogilanach (finansowanie
w latach 2020 – 2021). Do wieloletniego prognozy finansowej wpisana została również budowa sali gimnastycznej w Konarach w latach 2021 – 2022. Zwiększone zostały środki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, które są realizowane przez kluby sportowe i inne organizacje sportowe.

Domy kultury, świetlice i kluby

Zwiększone zostały wydatki na szeroko pojętą kulturę. Jest to kwota 900 tysięcy złotych. Dofinansowana zostanie także infrastruktura kultury. Zaplanowana jest budowa świetlicy wiejskiej we Włosani wraz z garażami dla OSP Włosań. Świetlica będzie również siedzibą orkiestry dętej z Włosani. W tym roku w budżecie na ten cel zarezerwowane zostało 1 milion złotych. Zaplanowana jest również termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury. Na te cel ubiegamy się o pieniądze unijne.

Ochrona środowiska

Zaplanowana jest wymiana 147 pieców. Pozyskaliśmy na ten cel 1 milion 158 tysięcy złotych pieniędzy unijnych. Wszystko wskazuje na to, że uda nam się pozyskać kolejne środki na wymianę pieców węglowych na piece ekologiczne.

Wykonane zostaną projekty rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lusinie i Włosani, by
w przyszłości móc realizować rozbudowę kanalizacji sanitarnej. Musimy mieć przygotowane oczyszczalnie na zrzuty zwiększonej ilości ścieków.
Prowadzone są także rozmowy na temat przyjęcia ścieków przez Gminę Skawina z terenu wsi: Buków, Kulerzów, Chorowice i Brzyczyna. Jeśli dojdziemy do porozumienia to będzie można wykonać projekty budowlane kanalizacji w tych sołectwach.

Piotr Piotrowski
Wójt Gminy Mogilany

IV sesja Rady Gminy Mogilany: Przyjęcie budżetu – transmisja wideo

(od 54:20)

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close